Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ROZLICZENIA PŁATNIKA , PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE (art. 37-42)

17 grudnia 2018

Obowiązki agencji pracy związane z zawarciem umów zleceń z obywatelami Ukrainy

298

Agencja zatrudnienia nie ma obowiązku pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych mających miejsca zamieszkania lub stałej placówki na terenie Ukrainy z działalności o samodzielnym charakterze.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 13 listopada 2018 roku nr 0113-KDIPT2-3.4011.468.2018.ID

Sytuacja Podatnika

Agencja pracy planuje zatrudnienie zleceniobiorców do prac przy produkcji różnego rodzaju wyborów na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie).

Zleceniobiorca przed podpisaniem umowy przedstawi certyfikat rezydencji podatkowej, który określa miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych na Ukrainie, wydany przez właściwy dla miejsca zamieszkania urząd skarbowy Ukrainy oraz oświadczenie o tym, że centrum jego życiowych interesów, czyli miejsce zamieszkania, rodzina i źródło dochodu znajduje się na Ukrainie.

Zleceniobiorca będzie przebywać na terenie RP okres nieprzekraczający 180 dni w roku. Zleceniobiorca nie posiada na terytorium RP stałego miejsca zamieszkania lub stałej placówki. Czy agencja zatrudnienia X sp. z o.o., jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ma obowiązek rozliczenia tego podatku na terenie RP?

Stanowisko Dyrektora

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r., dochody, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (Ukrainie) osiąga z wykonywania wolnego zawodu albo z innej działalności o samodzielnym charakterze, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (Ukrainie), chyba że osoba ta dysponuje zwykle stałą placówką w drugim Umawiającym się Państwie (Polsce) dla wykonywania swej działalności. Jeżeli dysponuje ona taką stałą placówką, to dochody mogą być opodatkowane w drugim Państwie (Polsce), jednak tylko w takim zakresie, w jakim mogą być przypisane tej stałej placówce.

Wobec tego, stosownie do art. 14 ust. 1 polsko-ukraińskiej umowy o unikaniu opodatkowania, ich dochody z wykonywania umów zlecenie, jako dochody z innej działalności o samodzielnym charakterze podlegają opodatkowaniu tylko w Ukrainie. W Polsce są zwolnione od opodatkowania.

W odniesieniu do wypłacanych lub stawianych do dyspozycji należności z tytułu opisanych umów zlecenia, Spółka jako płatnik, o którym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie powinna więc pobierać zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 29 ust. 2 tej ustawy w zw. z art. 14 ust. 1 polsko-ukraińskiej umowy o unikaniu opodatkowania.

Należy jednak podkreślić, że na płatnikach, o których mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ciążą następujące obowią...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę