Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , INNE PRZYCHODY

24 lipca 2019

Nieodliczone kwoty dywidend otrzymane w latach 2015-2017

221

Nieodliczona dywidenda za lata 2015-2017, której odliczenia, ze względu na zbyt małe dochody, podatmik nie dokonał, pozostanie bez wpływu na ustalenie dochodu podlegającego opodatkowaniu za rok 2018.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 17 czerwca 2019 roku, nr 0111-KDIB1-2.4010.100.2019.1.MM

 

Sytuacja Podatnika

Spółka posiada bezpośrednio i pośrednio udziały w wielu zagranicznych spółkach, w tym zagranicznych spółkach kontrolowanych w rozumieniu przepisów ustawy o CIT (CFC). W latach 2015-2017 Wnioskodawca posiadał bezpośrednio 69,4 % akcji w Spółce A. W tym okresie Spółka A spełniała warunki do uznania jej za zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu ustawy o CIT. W grudniu 2017 r. Wnioskodawca zreorganizował swoją grupę kapitałową i wniósł akcje Spółki A do holdingowej spółki zależnej mającej siedzibę w Słowacji. W wyniku tej transakcji Spółka A nie jest już spółką powiązaną z Wnioskodawcą w sposób bezpośredni, natomiast jest spółką powiązaną w sposób pośredni. Za lata 2015-2017 Wnioskodawca ustalał dochód Spółki A odliczając kwoty dywidend otrzymywanych od Spółki A. Dochód Spółki A nie był wystarczająco duży. W związku z tym Wnioskodawca nie odliczył całej kwoty dywidend otrzymanych od Spółki A w latach 2015-2017. Dywidendy otrzymywane przez Wnioskodawcę od Spółki A podlegały zwolnieniu z podatku na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich. W 2018 r. Spółka A spełniała warunki uznania jej za CFC. Wnioskodawca zakłada, że w następnych latach podatkowych Spółka A nadal będzie spełniała warunki do uznania jej za CFC. Rok podatkowy Wnioskodawcy jest rokiem kalendarzowym.

Spółka powzięła wątpliwość, czy obliczając podstawę opodatkowania CFC Spółki A za rok 2018 i lata następne, Spółka ma prawo do pomniejszania dochodu CFC Spółki A o dywidendy otrzymane od Spółki A w latach poprzednich, nieodliczone w tych latach od podstawy CFC.

 

Stanowisko Dyrektora

Z aktualnego brzmienia art.24a ust. 4 ustawy o CIT wynika, iż od podstawy opodatkowania zagranicznej jednostki kontrolowanej można wyłączyć jedynie dywidendę efektywnie opodatkowaną w Polsce. Przepis ten pozwala bowiem na pomniejszenie podstawy opodatkowania zagranicznej jednostki kontrolowanej jedynie o te dywidendy otrzymane od tej jednostki (CFC), które zostały uwzględnione w podstawie opodatkowania podatnika. Zasada ta została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2018r. przez ustawę nowelizującą 2017.

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2017r., a więc w okresie, w którym Spółka otrzymywała od Spółki A dywidendy za lata 2015-2017, art. 24a ust. 4 ustawy o CIT stanowił, że podstawę o...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę