Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

7 lipca 2020

Zwolnienie z obowiązku składek zusowskich za okres marzec-maj 2020 - wpływ na rozliczenia podatkowe

171

Przedsiębiorca opłacił składki ZUS za marzec. Opłacone składki zostały zaliczone do kosztów w PKPIR. Następnie przedsiębiorca złożył wniosek o zwrot opłaconych składek za marzec w związku z tarczą antykryzysową. Czy w momencie zwrotu składek na konto bankowe powinniśmy skorygować wstecz koszty czy zwrot ująć w pozostałych przychodach PKPIR?

ODPOWIEDŹ

Przedsiębiorca po otrzymaniu zwrotu nienależnie opłaconych składek nie dokonuje wstecznej korekty kosztów, przedsiębiorca w dacie otrzymania zwrotu winien pomniejszyć uznane wcześniej koszty.

Redakcja uważa również, iż otrzymany zwrot można by potraktować na zasadzie kasowej jako otrzymane pieniądze i uznać w pozostałych przychodach w dacie otrzymania zwrotu.

 

UZASADNIENIE

W związku z epidemią koronawirusa, ustawodawca przewidział możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku opłacenia należnych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. składek zusowskich.

Na dzień dzisiejszy co do zasady zwolnienie to obejmuje 100 lub 50% należnych i jednocześnie nieopłaconych za marzec, kwiecień i maj 2020 roku składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP, FS i FEP za płatnika i zatrudniane osoby, pod warunkiem że składki te zostały wykazane w złożonych deklaracjach rozliczeniowych i ew. imiennych. Dodatkowo w związku z ustawą nowelizującą z 16 kwietnia 2020 r. płatnicy składek objęci zwolnieniem, którzy dokonali płatności należnych składek za marzec 2020 rok mają możliwość wnioskować o stwierdzenie nadpłaty. Z uwagi bowiem na niejasności interpretacyjne ustawodawca wskazał w nowelizacji o zwolnieniu z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas gdy należności te zostały opłacone. Przy czym opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Co do zasady zwolnienie składkowe następuje w trybie umorzenia składek. Jednocześnie zgodnie ze zmienionym art. 31zx specustawy uzyskana przez przedsiębiorcę pomoc w postaci umorzenia składek nie stanowi przychodu zarówno w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i podatku dochodowym od osób prawnych.

Zasady ujmowania w kosztach podatkowych składek na ubezpieczenia ZUS pracowników określono w art. 22 ust 6bb ustawy o PIT. Zgodnie z jego treścią, składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, stanowią koszty uzyskania przychodu w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem, że składki zostaną opłacone:

1) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów;

2) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.


 

W sytuacji, gdy ww. terminy zostaną uchybione, składki te ujmuje się w kosztach dopiero w dacie zapłaty (art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust 3d ustawy o PIT). Natomiast składki finansowane w części przez pracownik...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.