Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Cztery osoby wynajmują lokal handlowy w ramach najmu prywatnego. Budynek ten otrzymały w spadku. Dla potrzeb podatku VAT została utworzona spółka cywilna. Spółka nie działa w ramach działalności gospodarczej i nie ma nadanego numeru REGON. Jej działanie ogranicza się do wystawienia jednej faktury w miesiącu, sporządzenia deklaracji VAT i JPK_VAT oraz obliczenia zryczałtowanego podatku u każdego ze wspólników. Ten rodzaj rozliczenia był przedmiotem kontroli urzędu skarbowego i ostatecznie urząd uznał takie działanie za prawidłowe. Spółka co miesiąc wystawia fakturę VAT na najemcę na kwotę powyżej 15 tyś. złotych brutto. Nie ma jednak rachunku firmowego, ponieważ bank twierdzi, że nie może założyć rachunku gdy nie ma nadanego numeru REGON. 
1) Czy po 1 stycznia 2020 roku najemca będzie mógł zaliczyć w koszty fakturę zapłaconą na rachunek bankowy nie wykazany w Białej Liście Podatników? 
2) Czy wynajmujący powinni zarejestrować działalność gospodarczą i opodatkowywać dochody z najmu w ramach działalności? Wówczas nie mogą korzystać z opodatkowania działalności ryczałtem?

ODPOWIEDŹ

Ponieważ spółka cywilna nie może założyć własnego rachunku bankowego, rachunek taki winni założyć wspólnicy spółki. Rachunek ten będzie wspólnym kontem bankowym wspólników spółki cywilnej. Rachunek taki należy zgłosić organowi podatkowemu jako konto spółki cywilnej na formularzu NIP-2.

UZASADNIENIE

Przepisy ustawy prawo przedsiębiorców w art. 19 stanowią, iż dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy: 

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz 
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Jak wynika z treści powyższego przepisu, jedną z przesłanek jest aby stroną transakcji był również przedsiębiorca. Zgodnie z art. 4 ust. 1 w/w ustawy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 
Według art. 3 powyższej ustawy działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Bardziej rozbudowaną definicję działalności gospodarczej znajdziemy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 5a pkt 6. Stosownie do jego treści działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą – oznacza to działalność zarobkową: 
a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, 
b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, 
c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych 
- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9.

Z treści art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy o pdof wynika, iż najem może być zarówno źródłem przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (pkt 3) jak i z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym również dzierżawy, poddzierżawy działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6). Jeżeli zatem najem nie wypełnia cech typowych dla działalności gospodarczej, o których mowa w przytoczonych powyżej definicjach to od decyzji wynajmującego zależy czy opodatkuje uzyskane przychody z najmu jak z działalności gospodarczej czy jako najem prywatny, o którym mowa w pkt 6 w/w przepisu.
Jeśli zatem najem odbywa się w ramach najmu prywatnego, wynajmujący nie ma obowiązku rejestracji takiej działalności jako działalności gospodarczej, a tym samym nie będzie on przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy pra...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę