Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , AMORTYZACJA , TRANSPORT

25 października 2019

Sprzedaż środka trwałego – samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej – skutki podatkowe VAT i PIT

324

Przedsiębiorca nabył samochód osobowy z dotacji z PUP. Samochód nabyto od osoby prywatnej i w związku z tym nie odliczono podatku VAT. Pojazd był wykorzystywany do celów działalności opodatkowanej i w trakcie jego użytkowania przedsiębiorca odliczał VAT od wydatków eksploatacyjnych. Naliczona została amortyzacja, wartość której w związku z dotacją nie została wliczana do kosztów uzyskania przychodu. Czy jest możliwość sprzedaży samochodu bez naliczania VAT-u? Co z podatkiem dochodowym jeżeli sprzedaż nastąpi przed końcem amortyzacji?

 

ODPOWIEDŹ

 

Co do zasady sprzedaż samochodu osobowego opodatkowana będzie 23% stawkę VAT, natomiast obowiązek powstanie u podatnika z chwilą dokonania jego dostawy.

 

Dochodem albo stratą w ramach działalności z odpłatnego zbycia nabytego uprzednio samochodu osobowego będącego środkiem trwałym jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia tego samochodu a jego wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, części nieprzekraczającej odpowiednio kwot, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4, po pomniejszeniu tej wartości o sumę odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

 

UZASADNIENIE

 

1. Rozliczenie VAT

 

W ustawie o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT) nie przewidziano odrębnych regulacji dotyczących sprzedaży firmowego majątku,w tym samochodu osobowego.

Zatem w sytuacji gdy przedsiębiorca – czynny podatnik podatku od towarów i usług dokonuje sprzedaży środka trwałego, czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem – opodatkowaniu bowiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, za którą zgodnie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT uznaje się między innymi przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

 

W sytuacji gdy podatnik opodatkowuje sprzedaż samochodu na zasadach ogólnych, wówczas za podstawę opodatkowania zgodnie z art. 29a ust. 1 i 6 ustawy o VAT należy przyjąć wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Podstawa opodatkowania obejmuje:

1) podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;

2) koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

 

Co do zasady sprzedaż samochodu osobowego opodatkowana będzie 23% stawkę VAT, natomiast obowiązek powstanie u podatnika z chwilą dokonania jego dostawy, tj. z chwilą przeniesienia prawa do rozporządzania tym samochodem jak właściciel. Gdyby jednak przedsiębiorca wcześniej otrzymał całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty (art. 19a ust. 1 i 8 ustawy o VAT).

 

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Powyższe oznacza, że ustawodawca przewidział przypadek, w której to spr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę