Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , TRANSPORT

30 października 2019

Zasady rozliczania kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego

335

W związku z zawartą umową leasingu na samochód osobowy przedsiębiorca otrzymuje 2 faktury. Pierwsza faktura – czynsz z tytułu umowy leasingu (umowa zawarta w 2018 r.) - limitowany tylko podatek VAT 50%. Druga faktura - za obsługę ubezpieczenia do umowy leasingu - faktura ze stawką VAT 23% - Czy tutaj koszty powinny być limitowane do 75% , VAT jest limitowany do 50% ? Czy możliwe jest odliczenie 75% kosztów za obsługę ubezpieczenia przy leasingu operacyjnym samochodu osobowego do 150 tys. zł.?

ODPOWIEDŹ

Umowa leasingu może przewidywać, że koszt ubezpieczenia samochodu będącego przedmiotem umowy obciążać będzie leasingobiorcę. Obciążenie to może polegać na poniesieniu kosztu ubezpieczenia bezpośrednio przez leasingobiorcę, albo przyjąć postać refundacji tych kosztów poprzez poniesienie ich najpierw przez samego leasingodawcę, a następnie wystawienia przez niego faktury refundacyjnej obciążającej poniesionymi kosztami ubezpieczenia leasingobiorcę.

Zgodnie z zasadą ogólną do kosztów firmowych w całości możliwe jest zaliczenie składek na ubezpieczenie OC i NNW pojazdu firmowego – stanowiące ubezpieczenia obowiązkowe, w tym także wybierane przez kierowców ubezpieczenie opon, szyb czy assistance. Z kolei w odniesieniu do ubezpieczenia dobrowolnego, jakim jest AC, wartość, jaką można ujmować w kosztach, podlega limitowi wprowadzonemu od stycznia 2019 r.

 

UZASADNIENIE

W przypadku leasingu operacyjnego samochodu osobowego – pojazd nie stanowi własności podatnika i nie zostaje ujęty w ewidencji środków trwałych, wykorzystywany jest na podstawie umowy leasingowej. Kosztem podatkowym w takim przypadku jest zapłacona w całości rata leasingowa.

Umowa może również przewidywać, że koszt ubezpieczenia samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu obciążać będzie leasingobiorcę. Obciążenie to może polegać na poniesieniu kosztu ubezpieczenia bezpośrednio przez leasingobiorcę, albo przyjąć postać refundacji tych kosztów poprzez poniesienie ich najpierw przez samego leasingodawcę, a następnie wystawienia przez niego faktury refundacyjnej obciążającej poniesionymi kosztami ubezpieczenia leasingobiorcę.

 

Od 1 stycznia 2019 roku wprowadzono limity ujmowania wydatków eksploatacyjnych w kosztach podatkowych. Zgodnie z art. 23 ust. 1. pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

 

Analizując koszt ubezpieczenia samochodu, należy dokonać odpowiedniego rozróżnienia. Co do zasady zawierana polisa ubezpieczeniowa obejmuje różne produkty finansowe, które w inny sposób mogą być ujmowane w kosztach. Do najczęstszych należą:

  • ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnoprawnej) – ubezpieczenia posiadacza pojazdu od odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody,
  • ubezpieczenie AC (autocaso) – ubezpieczenie pojazdu od zniszczenia w wyniku wypadku, w tym także zdarzeń losowych,
  • ubezpieczenie NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) – ubezpieczenie od uszkodzeń ciała podczas wypadku lub na wypadek śmierci,
  • ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection) – ubezpieczenie utraty wartości pojazdu wskutek jego zniszczenia.

Zgodnie z zasadą ogólną do kosztów firmowych w całości możliwe jest za...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę