Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

1 grudnia 2018

Sposób rejestracji zaliczki na kasie fiskalnej

148

Prowadzę działalność gospodarczą w postaci sklepu meblowego. Klienci oprócz mebli, które mamy w sklepie często też zamawiają meble, których obecnie nie mamy na stanie. Aby mieć pewność, że po złożeniu zamówienia na meble wybrane przez klienta z katalogu, nie zrezygnuje on z ich zakupu pobieramy od niego zaliczkę, którą następnie zaliczamy na poczet ceny zakupionych mebli. Sprzedaż rejestrujemy za pośrednictwem kas fiskalnych. Czy w przypadku gdy klient wpłaca zaliczkę na poczet zakupu wybranych mebli, zaliczkę tę musimy zarejestrować w kasie fiskalnej w momencie jej otrzymania, czy dopiero w momencie zapłaty pozostałej ceny za nabyte meble?

ODPOWIEDŹ

Otrzymana zaliczka przed dostawą towaru nie stanowi przychodu podatkowego, a tym nie będzie wykazana w ewidencji podatkowej (PKPiR) w dniu jej otrzymania. Rejestracja sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej nie zmienia charakteru otrzymanej zaliczki.

Jednakże w myśl art 14 ust. 1j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej, za datę powstania przychodu uznaje się dzień pobrania wpłaty, jeżeli podatnicy w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej, zawiadomią właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania przychodu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek VAT.

Natomiast za datę powstania przychodu uważa się, co do zasady dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo

  2. uregulowania należności.

Ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazał również, że do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Jak wynika z powyższych uregulowań otrzymana zaliczka przed dostawą towaru nie stanowi przychodu podatkowego, a tym samym nie będzie wykazana w ewidencji podatkowej (PKPiR) w dniu jej otrzymania. Powyższe stanowisko potwierdzają indywidualne interpretacje podatkowe Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 5 lipca 2007 r., sygn. 1473/930/KDO/423/50/07/ES, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 marca 2008 r. sygn. lBPB3/423-404/07/AK/KAN-3172/07 oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 września 2011 r. sygn. PPB3/423-461/11-4/DP. W interpretacjach tych stwierdzono, iż do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Zgodnie z ugruntowaną linią orzecznictwa oraz doktryną prawa użyte w przytoczonym przepisie sformułowanie „pobrane wpłaty i zarachowane należności” odnosi się do pobranych przez Podatnika przedpłat i zaliczek na poczet dostaw i usług, których wykonanie jest odroczone w czasie i dopiero po realizacji łączącej strony umowy, występuje przychód podlegający opodatkowaniu. W związku z powyższym zaliczki lub zadatki uiszczone przez klientów na poczet ceny sprzedaży towaru lub wykonania usługi, które mają być przez Spółkę wykonane w przyszłości nie stanowią przychodu w dniu ich otrzymania. Zaliczki lub zadatki, które odbiorca towaru lub usługi będzi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę