Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty zadośćuczynienia jako niewymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych stanowią przychód z innych źródeł, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 7 czerwca 2019 roku, nr 0115-KDIT2-1.4011.151.2019.2.MST

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca otrzymał zadośćuczynienie za śmierć ojczyma. Do kwoty zadośćuczynienia Sąd zasądził dodatkowo wypłatę odsetek ustawowych. Tego typu odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę nie są opodatkowane. Przyznana kwota odsetek ustawowych weszła w skład całej kwoty i została Wnioskodawcy wypłacona jednorazowo. Odsetki ustawowe zostały opodatkowane. Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno świadczenie podstawowe, jak i wypłacone od niego odsetki mają tę samą podstawę. Odsetki stanowią integralny element przychodu, więc nie można opodatkować ich na innej zasadzie, skoro istnieje jeden i ten sam tytuł wypłaty.

 

Stanowisko Dyrektora

Jednym ze źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu są określone w art.10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – inne źródła. Zgodnie z art.20 ust. 1 ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art.10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17. Jak dowodzi użycie sformułowania „w szczególności”, definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art.20 ust. 1 ustawy, mieszczące się w ogólnej definicji przychodów, zawartej w art. 11 ust. 1 tejże ustawy.

Stosownie do treści art.21 ust. 1 pkt 3b ustawy, wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień:

  • a. otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • b. dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Z kolei w świetle art.21 ust. 1 pkt 4 ustawy, wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem:

  • a. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c,
  • b. dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 i 15a.

Dyrektor wskazał, że odsetki wypłacone za okres pomiędzy datą zasądzenia i datą wypłaty odszkodowania nie są wliczane do wartości odszkodowania. Zgodnie bowiem z treścią art.20 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego.

Analizując treść powyższych przepisów Dyrektor zauważył, że nie można utożsamiać odsetek za zwłokę z odszkodowaniem, czy też innym świadczen...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę