Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Otrzymane zadośćuczynienie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a przez to wykazaniu w zeznaniu podatkowym. Natomiast wypłacone odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. stanowią podlegający opodatkowaniu przychód z innych źródeł.

Sytuacja Podatnika

Przed Sądem Okręgowym oraz przed Sądem Apelacyjnym toczyła się sprawa o zapłatę tytułem zadośćuczynienia za doznany uszczerbek na zdrowiu. Podatnik otrzymał zadośćuczynienie wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia w zapłacie.

 

Stanowisko Dyrektora

Zgodnie z art.9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione z podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku.

W myśl art.11 ust. 1 ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust.1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze
i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Rodzaje źródeł przychodów zostały określone w art. 10 ust. 1 ustawy, gdzie między innymi w pkt 9 wymieniono „inne źródła”.

Na podstawie art.21 ust. 1 pkt 3 ustawy wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę