Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Faktura na żądanie klienta do paragonu nie zawierającego NIP

Artykuły | 29 czerwca 2020 | NR 67
23

Prowadzę działalność gospodarczą (handlową) w formie Spółki z o.o. Naszymi odbiorcami są przede wszystkim firmy. Czasem zdarzają się sytuację, gdy nabywcami są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej oraz rolnicy ryczałtowi. Wówczas wystawiam paragony nie zawierające numeru NIP. Potem tacy odbiorcy, żądają wystawienia faktury nie zawierającej numeru NIP. Czy mogę wystawiać fakturę bez NIP, czy może powinienem zawrzeć na fakturze numer PESEL osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej?

ODPOWIEDŹ

Podatnik może wystawić fakturę na żądanie klienta do paragonu nie zawierającego NIP, jednak faktura taka nie może zawierać NIP-u nabywcy. Natomiast musi zawierać inne informacje o nabywcy takie jak dane osobowe, adres który pozwoli na jego identyfikację. W takim przypadku jednak nie ma obowiązku podawania PESEL-u nabywcy.  

UZASADNIENIE

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej ciąży na podatnikach dokonujących sprzedaży na rzecz osób prywatnych. Co oznacza, że obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy nie występuje w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, bowiem wówczas występuje obowiązek dokumentowania sprzedaży fakturą. W §25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kas rejestrujących wskazano dane, jakie powinien zawierać paragon fiskalny w przypadku prowadzenia przez podatnika ewidencji przy użyciu kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, są to:
-    imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a w przypadku sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,
-    NIP podatnika,
-    numer kolejny wydruku,
-    datę oraz godzinę i minutę sprzedaży,
-    oznaczenie „PARAGON FISKALNY”,
-    nazwę towaru/usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację,
-    cenę jednostkową towaru lub usługi,
-    ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki VAT,
-    wartość opustów, obniżek lub narzutów, o ile występują,
-    wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku według poszczególnych stawek VAT z oznaczeniem literowym po uwzględnieniu opustów, obniżek lub narzutów,
-    wartość sprzedaży zwolnionej z VAT z oznaczeniem literowym,
-    łączną wysokość podatku,
-    łączną wartość sprzedaży brutto,
-    oznaczenie waluty, w której jest zapisywana sprzedaż, przynajmniej przy łącznej wartości sprzedaży brutto,
-    kolejny numer paragonu fiskalnego,
-    numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym,
-    NIP nabywcy - na żądanie nabywcy,
-    logo fiskalne i numer unikatowy.
W związku z powyższym podatnik dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej obrót z tego tytułu rejestruje w kasie fiskalnej. Operację tę dokumentuje paragonem, który otrzymuje nabywca. 
Zatem ustawodawca nie nakłada na podatników obowiązku wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż realizowaną na rzecz podmiotów nie będących podatnikami VAT. 
Niemniej jednak, stosownie do art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, na zgłoszone w odpowiednim terminie żądanie nabywcy (niebędącego podatnikiem), podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż. Zgodnie z brzmieniem art. 106e ust. 1 ww. ustawy, faktura powinna zawierać m.in.:
-    datę wystawienia;
-    kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
-    imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
-    numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, 
-    numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
-    datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
-    nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
-    miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
-    cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostk...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę