Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W maju nasz SPZOZ (wpisany do wykazu przez wojewodę) otrzymał darowizny rzeczowe (200 przyłbic, 1200 maseczek, 2000 rękawic jednorazowych, 20 kombinezonów ochronnych). Czy takie darowizny wywołują dla nas jakieś skutki podatkowe (podatek dochodowy, VAT)?

ODPOWIEDŹ

Nie, otrzymanie darowizn rzeczowych w postaci środków ochronnych/wyrobów medycznych przez SPZOZ powoduje wprawdzie powstanie przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, jednak dochód z nich korzysta ze zwolnienia od tego podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. - z uwagi na jego przeznaczenie na ochronę zdrowia. Otrzymanie przedmiotowych darowizn   nie wywołuje także skutków w podatku VAT (art. 5 ust. 1 ustawy o VAT).

UZASADNIENIE

Zgodnie z  art. 7 ust. 1 u.p.d.o.p., przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest, co do zasady, dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów.  Przychodem jest w szczególności wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (art. 12 ust. 1 pkt 2  u.p.d.o.p.). Wartość otrzymanych rzeczy lub praw, w tym otrzymanych nieodpłatnie, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania (art. 12 ust. 5  u.p.d.o.p.).

W związku z powyższym należy stwierdzić, że co do zasady przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną. Powstanie przychodu ze świadczeń nieodpłatnych należy rozważyć zawsze wtedy, gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych otrzymuje bez obowiązku świadczenia wzajemnego rzeczy lub prawa, bądź inne świadczenia lub też możliwość korzystania z rzeczy lub praw (w szczególności ze środków pieniężnych).

Przysporzenie w drodze darowizny (zob. art. 888 § 1 k.c.) może przybrać postać pieniędzy, określonych rzeczy należących do darczyńcy lub innych przysługujących mu praw majątkowych. Cechą charakterystyczną umowy darowizny jest jej nieodpłatność, co oznacza, że darczyńca, dokonując na rzecz drugiej...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę