Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

26 lipca 2019

NR 56 (Sierpień 2019)

Zbycie lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w działalności gospodarczej

186

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m.in. wynajem lokali mieszkalnych. Działalność opodatkowana jest podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych. W działalności wykorzystuję 5 lokali mieszkalnych, które ujęte zostały w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Czy w przypadku sprzedaży tych lokali po upływie 5 lat licząc od końca roku w którym dokonałem ich nabycia, uzyskany przychód będzie przychodem z działalności gospodarczej, czy też nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako sprzedaż lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ
W przypadku zbycia lokalu mieszkalnego przez Czytelnik a, który to lokal był wykorzystywany w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, po upływie pięciu lat od końca roku w którym nastąpiło jego nabycie, z powyższego tytułu nie powstanie zobowiązanie podatkowe, a tym samym uzyskany przychód nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wynika to z treści art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

UZASADNIENIE
W myśl art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są:

  • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
  • odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: 

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, 
b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, 
c) prawa wieczystego użytkowania gruntów, 
d) innych rzeczy, 
- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a–c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany (pkt 8).

Przytoczony art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o pdof zawiera ogólną zasadę opodatkowania przychodu ze sprzedaży m.in. lokalu mieszkalnego. Oznacza to, iż w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego po upływie pięciu lat, licząc od końca roku w którym nastąpiło jego nabycie, uzyskany przychód nie będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako przychód ze źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o pdof. 

Według art. 10 ust. 2 pkt 3 stawy o pdof przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat. 

Jednakże w myśl ust. 3 powyższego artykułu przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. 

Natomiast za przychód z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o pdof, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. 

U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. 

Stosownie do treści ust. 2 pkt 1 przywołanego powyżej artykułu przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących: 
a) środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączen...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę