Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Spółka z o.o. w ramach prowadzonej działalności zajmuje się również skupem złomu. Kupując złom od osób fizycznych za kwotę wyższą niż 1.000 zł, zobligowani jesteśmy do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Od lipca 2019 roku istnieje możliwość składania zbiorczej deklaracji dla powyższego podatku i jego zapłaty. Kto i na jakich zasadach może składać taką zbiorczą deklarację?

ODPOWIEDŹ

Podatnicy mogą złożyć za dany miesiąc zbiorczą deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że dokonali w danym miesiącu co najmniej trzech czynności cywilnoprawnych obejmujących umowę pożyczki lub umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych, a ostatnia z tych czynności zostanie dokonana przed upływem 14 dni od dnia dokonania pierwszej z nich.

UZASADNIENIE

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych przy umowie sprzedaży, ciąży na kupującym – art. 4 pkt 1 ustawy. 
Obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatnikach tego podatku – art. 5 ust. 1 ustawy. Podatkowi podlegają umowy sprzedaży, których przedmiotem są rzeczy lub prawa o wartości większej niż 1.000 zł. Podatnikami są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej jak i przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi i prawnymi (np. spółki kapitałowe) a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (tj. spółka cywilna, czy spółki osobowe). 
Podatnicy, bez wezwania organu podatkowego,  są zobowiązani złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.
Od 1 lipca 2019 roku w przypadku zawarcia w danym miesiącu większej ilości umów sprzedaży, np. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, np. przy działalności, w której jak u czytelnika przedsiębiorca dokonuje zakupu złomu od osób nie prowadzących działalności gospodarczej istnieje możliwość złożenia zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.
Zgodnie z art. 10 ust. 1a ustawy podatnicy mogą złożyć za dany miesiąc zbiorczą deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w t...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę