Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zatrudniła panią, która po krótkim czasie poszła na chorobowe (ciąża). ZUS od samego początku nie zdecydował się na wypłatę zasiłku chorobowego, a po urodzeniu dziecka odmówił zasiłku macierzyńskiego wydając ostatecznie decyzję, gdzie stwierdził, że zatrudnienie było pozorne i służyło tak naprawdę próbie wyłudzenia świadczeń. Zobowiązał płatnika do skorygowania deklaracji ZUS od początku powstania zatrudnienia i wyrejestrowania pracownicy od pierwszego dnia jej pracy. Pracownica nie zdecydowała się na odwołanie do sądu, w związku z czym decyzja ZUS uprawomocniła się i obowiązek wyrejestrowania i złożenia korekt musi być spełniony w ciągu 7 dni od daty uprawomocnienia. 
1. Czy sytuacja ta powoduje konieczność skorygowania PIT-11 pracownicy za 2018 r. (Pani była zatrudniona od sierpnia 2018) oraz PIT-36 z działalności ?
2. Czy decyzja ZUS powoduje, że zatrudnienie stało się „nieważne” i przestaje być kosztem?
3. Czy zwrot składek ZUS w 2019 roku spowoduje przychód z działalności?
4. Czy płatnik powinien zwrócić pracownicy część odzyskanych składek ZUS (opłaconych z jej wynagrodzenia)? Płatnik nie zgadza się z decyzją ZUS i odrzuca posądzenie o „pozorne zatrudnienie”?

ODPOWIEDŹ
Jeśli w wyniku kontroli ZUS ustali, że umowa o pracę została zawarta dla pozoru, instytucja wyda decyzję stwierdzającą nieważność tej umowy, co w konsekwencji powoduje, że osoba, z którą zawarto taką umowę, nie powinna figurować jako ubezpieczona z tytułu tej umowy.

Płatnik składek winien:

  • wyrejestrować te osobę z ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego;
  • sporządzić korektę dokumentów rozliczeniowych; 
  • przedsiębiorca winien również skorygować informację PIT-11. 

Jeśli Czytelnik - pracodawca zaliczał do kosztów podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej wynagrodzenie osoby, z którą zawarł pozorną umowę o pracę to powinien je wyłączyć z kosztów poprzez skorygowanie ksiąg podatkowych oraz zeznań rocznych.

UZASADNIENIE
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako instytucja rozporządzająca środkami publicznymi jest instytucją uprawnioną do przeprowadzenia kontroli w zakresie wyjaśnienia wątpliwości  związanych z faktycznym nawiązaniem stosunku pracy. ZUS w celu wyjaśnienia, czy pracodawca zawarł umowę o pracę dla pozoru, często podejmuje czynności kontrolne u płatników składek. 

Co do zasady umowa o pracę jest zawarta dla pozoru i w takiej sytuacji nie może stanowić tytułu do objęcia pracowniczym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przy składaniu oświadczeń woli obie strony mają świadomość, że osoba określona w umowie jako pracownik nie będzie świadczyć pracy, a osoba określona jako pracodawca nie będzie korzystać z jej pracy – tj. gdy strony z góry zakładają, że nie będą realizowały praw i obowiązków wypełniających treść stosunku pracy. Umowa zawarta dla pozoru jest umową nieważną. 

Jeśli w wyniku kontroli ZUS ustali, że umowa o pracę została zawarta dla pozoru, instytucja wyda decyzję stwierdzającą nieważność tej umowy, co w konsekwencji powoduje, że osoba, z którą zawarto taką umowę, nie powinna figurować jako ubezpieczona z tytułu tej umowy.

Prawomocna decyzja oznacza, że:

  • osoba – pracownik, nie podlegał ubezpieczeniom społecznym ani zdrowotnemu, 
  • świadczenia wypłacone tej osobie z tytułu fikcyjnej umowy są nienależne (np. zasiłki z ubezpieczenia społecznego).

Dlatego też płatnik składek winien postąpić w następujący sposób:

  • wyrejestrować te osobę z ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego;
  • sporządzić korektę dokumentów rozliczeniowych; korekty stwierdzą istnienie nienależnie opłaconych składek na społeczne oraz zdrowotne W takiej sytuacji na koncie płatnika składek powstanie nadpłata składek. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o zaliczenie ich na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych składek albo złożyć w ZUS-ie wn...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę