Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W poprzednim roku podatkowym Spółka zatrudniała osoby w oparciu o umowy zlecenie. Od zawartych umów rozliczyła składkę zdrowotną. Jesteśmy po kontroli ZUS-u, w wyniku której ustalono, że w przypadku zawartych umów winna być naliczona składka społeczna. Opłaciliśmy zaległe składki ZUS, również te w części przypadającej na pracownika. Postanowiono, że Spółka nie będzie dochodziła ich zwrotu. Czy poniesione wydatki Spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych?

ODPOWIEDŹ

Zdaniem redakcji Spółka może rozliczyć w kosztach podatkowych zapłacone składki ZUS, wyłącznie te, które była zobowiązana sfinansować jako płatnik.

UZASADNIENIE

Co do zasady zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 16 ust. 1 pkt 57a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek. Powyższy przepis ma również zastosowanie do składek na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Oznacza to, że Zlecający - w tym przypadku Spółka - ma prawo uznać w kosztach podatkowych opłacone składki ZUS, w tym również składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Prawo ujęcia w kosztach podatkowych składek ZUS dotyczy jednak części finansowanej z własnych środków tj. części finansowanej przez płatnika.

Zdaniem redakcji Spółka nie może ująć w kosztach podatkowych zapłaconych składek ZUS, w części w której powinny być sfinansowane przez zleceniobiorcę.

Wydatki te bowiem nie spełniają przesłanek zaliczenia ich do kategorii kosztów uzyskania przychodów, określonych w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. w myśl, którego za koszty uzyskania przychodów uznaje się wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Stanowisko takie potwierdza WSA w Białymstoku w wyroku z 7 marca 2018 r., nr I SA/Bk 1864/17. W powołanym wyroku Sąd stwierdził, że by uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodu ko...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę