Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY NIEPODATKOWE

30 kwietnia 2020

NR 65 (Maj 2020)

Zapłacone wynagrodzenie w związku z zerwaniem umowy a koszty podatkowe

126

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej (produkcja materiałów budowlanych) zawarliśmy umowę na promocję i reklamę naszych wyrobów. W umowie ustalono, iż na wynagrodzenie składać się będzie stała miesięczna kwota oraz procent od nadwyżki ponad ustaloną w umowie kwotę przychodu. W związku ze zmianą profilu prowadzonej działalności (produkcja materiałów i akcesoriów ogrodowych) głównie na rynki zagraniczne (zawarcie długoterminowych transakcji handlowych z klientami zagranicznymi) postanowiliśmy na dwa lata przed upływem powyższej umowy ją rozwiązać. W związku z jej rozwiązaniem zapłacone zostanie wynagrodzenie za skrócenie umowy w wysokości stałego wynagrodzenia jakie zostałoby wypłacone w tym okresie. Czy zapłacone wynagrodzenie może zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 

ODPOWIEDŹ


Poniesiony wydatek w postaci wynagrodzenia zapłaconego kontrahentowi za skrócenie umowy nie będzie kosztem uzyskania przychodów, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ nie przyczyni się on do uzyskania przychodu, jak również nie będzie stanowił wydatku poniesionego w celu zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu, ponieważ do kosztów związanych z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów można zaliczyć jedynie te wydatki, które odnoszą się do tego źródła jako całości.

UZASADNIENIE


Art. 15 ust. 1 ustawy o pdop zawiera definicję kosztów uzyskania przychodów. W myśl tego przepisu kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. 

Wykładnia powyższego przepisu pozwala na zaliczenie do kosztów podatkowych wszelkich kosztów z wyjątkiem niewymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy 
o pdop, pod warunkiem, wykazania ich bezpośredniego bądź pośredniego wpływu na wielkość osiągniętego przychodu w związku z prowadzoną działalnością.

Zarówno w interpretacjach podatkowych jak i w wyrokach sądów administracyjnych wskazuje się, iż kosztem uzyskania przychodów będzie taki wydatek, który spełnia łącznie poniższe warunki:

  • poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą
  • został poniesiony przez podatnika, czyli został pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
  • jest definitywny (rzeczywisty), czyli wartość poniesionego wydatku nie polega i nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  • został właściwie udokumentowany,
  • nie może znajdować się w katalogu wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.


Z powyższych wyjaśnień wynika zatem, iż uznanie wydatku za koszt podatkowy możliwe jest gdy z prawidłowo i rzetelnie udokumentowanych zdarzeń wynika, że jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony, poniesiony w celu uzyskania,  zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Do kosztów podatkowych nie zalicza się wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o pdop, w postaci kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Aby stwierdzić czy powyższe wynagrodzenie zapłacone za skrócenie umowy jest kosztem uzyskania przychodów, należ wykazać jego związek z zabezpieczeniem albo zachowaniem źródła przychodów, ponieważ jego poniesienie nie przyczyni się już do u...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę