Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

1 października 2018

Zaliczki na usługę w trakcie zawieszenia działalności

141

Prowadzę sezonowo (od maja do września) gospodarstwo agroturystyczne. W okresie zawieszenia działalności czyli poza sezonem turystycznym będę przyjmował rezerwacje na pokoje. Dla ich potwierdzenia rezerwujący będzie dokonywał wpłaty zaliczki. Czy możliwe jest przyjmowanie przeze mnie zaliczek w trakcie trwania zawieszenia?

ODPOWIEDŹ

Wpłaty zaliczki jako potwierdzenie dokonania rezerwacji pokoju, która zostanie zaliczona na poczet należności za najem pokoju w gospodarstwie agroturystycznym nie będzie podlegać ujęciu jako przychody podatkowe z prowadzonej działalności gospodarczej. Przyjęcie zaliczki jest czynnością niezbędną do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, a tym samym nie będzie stanowić naruszenia warunków zawieszenia prowadzonej przez czytelnika działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

Według art. 22 ust. 1 ustawy prawo przedsiębiorcy przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszej ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 w/w ustawy w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nie mniej jednak w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

  1. może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;

  2. może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

  3. może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

  4. ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

  5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

  6. może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

  7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

W myśl art 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę