Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę hurtownie i sklep z płytkami i panelami ściennymi i podłogowymi wraz z materiałami potrzebnymi do ich montażu. W przypadku sprzedaży materiałów, których nie mam u siebie na stanie i które muszę zamówić pobierana jest zaliczka na poczet zamawianych towarów. W przypadku zaliczki pobieranej od klienta będącego osobą fizyczną jest ona ewidencjonowana na kasie fiskalnej. Czy ewidencjonowanie otrzymanej zaliczki na kasie fiskalnej powoduje powstanie u mnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

ODPOWIEDŹ
Jeżeli czytelnik otrzymaną zaliczkę, zarejestruje za pośrednictwem kasy fiskalnej może podjąć decyzję, że będzie ona dla niego przychodem podatkowym. W takim przypadku musi powyższą zasadę stosować do wszystkich zaliczek otrzymanych od klientów i zarejestrowanych za pośrednictwem kasy fiskalnej przez cały rok podatkowy. Podatnik musi pamiętać o obowiązku poinformowania o takim sposobie rozliczania w składanym zeznaniu podatkowym za 2019 r. 

UZASADNIENIE
W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów 
i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. 

Zgodnie z ust. 1c powyższego artykułu za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h–1j i 1n–1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 
1) wystawienia faktury albo 
2) uregulowania należności.

Z powyższych regulacji wynika, iż za przychód podatkowy należy uznać kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane (zasada memoriałowa). Momentem powstania tego przychodu jest data wydania rzeczy (np. w przypadku czynności prawnych dla wykonania których wymagane jest przeniesienie władztwa na rzeczą) lub zbycia prawa majątkowego (np. w przypadku czynności prawnych dla wykonania których wystarczy zawarcie samej umowy przenoszącej własność) lub wykonania usługi, chyba że wcześniej wystawiona została faktura lub została zapłacona należność.

Według art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o pdof do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), 
w tym również uregulowanych w naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Z przytoczonego przepisu wynika, iż pobrane wpłaty lub zarachowane należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a mające charakter zaliczek lub przedpłat nie zalicza się do przychodów. Otrzy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę