Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

16 września 2019

Wypłacone diety na podstawie ugody mediacyjnej a koszt

277

Wypłacone diety na podstawie ugody mediacyjnej stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich faktycznej wypłaty. Wydatek poniesiony przez Spółkę jest świadczeniem pozostającym w ścisłym związku ze stosunkiem pracy, jaki łączył pracodawcę z byłym pracownikiem, na rzecz którego dokonano wypłaty, w konsekwencji wydatek ten - jako mający na celu zabezpieczenie funkcjonowania przychodów podatnika – należy uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 18 czerwca 2019 roku, nr 0114-KDIP2-2.4010.185.2019.1.RK.

Sytuacja Podatnika

Spółka wypłaca pracownikom diety z tytułu podróży służbowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. W związku z tym, że w marcu 2017 roku nastąpiła zmiana udziałowców Spółki w wyniku sprzedaży udziałów, wyżej wymienione sposoby rozliczenia z pracownikami wysłanymi w podróż służbową, są stosowane przez Spółkę od dnia zakupu udziałów. W wyniku braku wiedzy i odpowiednich dokumentów za lata wcześniejsze, obecny Zarząd nie jest w stanie stwierdzić sposobu wcześniejszego rozliczania Spółki z pracownikami wykonującymi pracę poza miejscem siedziby Spółki, co zostało potwierdzone podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Spółka rozwiązała z jednym z pracowników umowę o pracę za wypowiedzeniem przez oświadczenie pracownika w trybie art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy. Pracownik Spółki w dniu 23 stycznia 2018 roku pozwał Wnioskodawcę do właściwego sądu pracy o zasądzenie od Spółki na jego rzecz kwoty wraz z ustawowymi odsetkami tytułem wypłaty diet za podróże krajowe (tj. za cały okres zatrudnienia w Spółce od marca 2014 r. do października 2017 r.) W dniu 11 maja 2018 roku Sąd Rejonowy skierował strony na podstawie art. 1838 kpc do mediacji. W dniu 16 stycznia 2019 roku została podpisana ugoda mediacyjna, w której Wnioskodawca zobowiązał się zapłacić na rzecz byłego pracownika kwotę 10.000 zł brutto z tytułu diet za odbyte przez niego podróże służbowe. Spółka zgodnie z wyrokiem sądu wypłaciła zasądzoną należność w terminie.

 

Stanowisko Dyrektora

Zgodnie z art.15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.16 ust. 1. Należności wypłacane pracownikom z tytułu delegacji służbowych są zawarte w zakresie, określonym w art.12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż przepis ten stanowi: „Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:

  1. wynagrodzenia zasadnicze,
  2. wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
  3. różnego rodzaju dodatki,
  4. nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pienię...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę