Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Spółka A zamierza przejąć od spółki B, w której posiada udziały, dług wynikający z zawartych przez spółkę B umów pożyczki. W zamian za przejęcie długu, spółka A otrzyma od spółki B zapłatę w kwocie równej należności głównej długu wraz z odsetkami. W wyniku przejęcia tego długu na spółkę A przejdzie obowiązek spłaty zaciągniętej przez spółkę B pożyczki. Czy wynagrodzenie za przejęcie długu spółka A powinna potraktować jako przychód? 

ODPOWIEDŹ


Nie, wynagrodzenia za przejęcie długu na podstawie art. 519 § 1 i § 2 pkt 2 k.c. nie będzie stanowiło dla spółki A przychodu. Zgodnie bowiem z bieżącą linią orzecznictwa, wynagrodzenie za przejęcie długu z tytułu zaciągniętej pożyczki należy traktować analogicznie do otrzymanych pożyczek (kredytów). A te - na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 1 u.p.d.o.p. - nie stanowią przychodu pożyczkobiorcy (kredytobiorcy). Sądy w tej kwestii opowiadają się po stronie podatników. 


UZASADNIENIE


Przejecie długu na podstawie przepisów prawa cywilnego polega na tym, że osoba trzecia (tutaj - spółka A) wstępuje na miejsce dłużnika (tutaj - spółka B), który zostaje z długu zwolniony. Może to nastąpić m.in. przez umowę między dłużnikiem, a osoba trzecią - za zgodą wierzyciela (art. 519 § 1 i § 2 pkt 2 k.c.). W wyniku przejęcia długu na spółkę A przejdzie obowiązek spłaty pożyczki zaciągniętej przez spółkę B (w której posiada udziały).  Wartość zaś wynagrodzenia, jakie otrzyma spółka A w zamian za przejęcie długu, będzie równa wartości długu powiększonego o odsetki naliczone do dnia przejęcia długu.

Powyższe oznacza, że spółka A, zawierając umowę przejęcia długu w postaci zaciągniętej przez spółkę B pożyczki, przejmie jako własny obowiązek spłaty tej pożyczki, zwalniając spółkę B, w której posiada udziały, z tego obowiązku. Tym niemniej pożyczka zaciągnięta przez spółkę B nadal pozostanie zobowiązaniem, wymagającym spłaty. Nie dojdzie w tym przypadku do przekształcenia umowy pożyczki w inny typ umowy zobowiązaniowej - spółka A stanie się nowym pożyczkobiorcą i będzie spłacała zaciągnięte za pierwotnego dłużnika (spółkę B) zobowiązanie.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p., za przychód można uznać tylko te wartości, które charakteryzują się przyrostem majątku podatnika i tylko te wpłaty, które mają charakter trwały i definitywny. Przepisy art. 12 ust. 4 pkt 1 i 2 u.p.d.o.p. określają natomiast przychody neutralne podatkowo, niestanowiące podstawy uzyskania dochodu podlegającego opodatkowaniu. Do przychodów nie zalicza sie m.in. otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów), ani kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów).

...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę