Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA

29 sierpnia 2019

NR 57 (Wrzesień 2019)

Wykup maszyny będącej w leasingu finansowym - jak ująć w kosztach podatkowych

212

Jako spółka z o.o. zawarliśmy umowę leasingu finansowego na maszynę produkcyjną. Po zakończeniu umowy leasingobiorca wykupi przedmiot umowy leasingu za kwotę 12.000 zł. Maszyna w trakcie trwania umowy nie zostanie w całości zamortyzowana. Jak ująć w kosztach podatkowych, wydatek poniesiony na wykup środka trwałego w postaci maszyny produkcyjnej po zakończeniu umowy leasingu finansowego ?
 

ODPOWIEDŹ


W przypadku wykupu środka trwałego po zakończeniu leasingu finansowego, jeśli zostanie on przeznaczony do prowadzonej działalności gospodarczej, a jego wartość będzie wyższa niż 10.000 zł, (w naszym przypadku jest to kwota 12.000 zł), dotychczasowy korzystający nie będzie mógł poniesionego wydatku zaliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów. Wykupiony przedmiot leasingu będzie u niego nadal środkiem trwałym, od którego będzie on dokonywał odpisów amortyzacyjnych.

UZASADNIENIE


Zawierając umowę leasingu możemy wybrać jedną z dwóch form tej umowy – leasing operacyjny lub leasing finansowy. Każda z tych dwóch form wywołuje inne konsekwencje podatkowe u stron umowy oraz inaczej reguluje przeniesienie własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. W przypadku umowy leasingu finansowego przedmiot leasingu zostaje zaliczony do składników majątku leasingobiorcy, ponieważ to u niego w trakcie trwania umowy przedmiot leasingu będzie środkiem trwałym, od którego dokonywane będą odpisy amortyzacyjne.

Z leasingiem finansowym mamy do czynienia gdy zgodnie z art. 17f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów finansującego, z zastrzeżeniem ust. 3, i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: 

  1. umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony; 
  2. suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 14 stosuje się odpowiednio; 
  3. umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu: 
    a)    odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku gdy nie jest osobą wymienioną w lit. b, albo 
    b)    finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. 

Leasingowane środki trwałe podlegają tym samym zasadom amortyzacji jak wszystkie środki trwałe. Leasingobiorca wprowadza je do ewidencji środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej odbywa się na zasadach określonych dla nieleasingowanych środków trwałych, określonych w art. 16g ust. 1 pkt 1 i ust. 3  ustawy o pdop.

Jak podatkowo będzie wyglądać natomiast wykup leasingowanego środka trwałego przez leasingobiorcę po zakończeniu umowy leasingu w związku z upływem okresu na jaki została ona zawarta?

W analizowanej sytuacji Czytelnik po zakończeniu umowy leasingu finansowego maszyny produkcyjnej dokona nabycia tej maszyny, za cenę ustaloną w umowie leasingu. W trakcie umowy maszyna nie została w całości zamortyzowana a cena wykupu wynosi 12 000,00 zł. Zgodnie z art. 17j ust. 1 ustawy o pdop jeżeli w umowie leasingu została określona cena, po której korzystający ma prawo nabyć przedmiot umowy po zakończeniu podstawowego okresu tej umowy, cenę tę...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę