Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wydatki na wyżywienie podczas zagranicznej podróży służbowej członka zarządu

Artykuły | 2 grudnia 2019 | NR 60
122

Czy możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione przez członka zarządu Spółki z o.o. na wyżywienie podczas zagranicznej podróży służbowej, który pełni swoją funkcję na podstawie powołania?

ODPOWIEDŹ

Tak, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów  wydatki poniesione przez członka zarządu Spółki z o.o. na wyżywienie podczas zagranicznej podróży służbowej, który pełni swoją funkcję na podstawie powołania jeżeli, wydatki poniesiono w  celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, a konieczność ponoszenia takich wydatków na członka zarządu wynika z przepisów wewnętrznych Spółki opisanych w artykule. 

UZASADNIENIE

Wskazane w pytaniu wydatki winny być rozpatrywane w kontekście art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który wyraża ogólną zasadę iż, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww ustawy.
W związku z powyższym należy przeanalizować po pierwsze czy wydatki zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów oraz czy  nie zostały wymienione w zamkniętym katalogu kosztów określonym w art. 16 ust. 1 ww ustawy.
W sytuacji opisanej w pytaniu przeanalizowania wymaga art. 16 ust. 1 pkt. 38 a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który wyłącza z kosztów uzyskania przychodów wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych oraz spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.
W interpretacji indywidualnej nr IBPB-1-1/4510-22/15/Wrz z dnia 30 września 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach  wyjaśnił :  „(...) zarząd prowadzi sprawy spółki we wszystkich obszarach niezastrzeżonych wyraźnie do kompetencji innych organów spółki oraz reprezentuje spółkę. Prowadzenie spraw spółki dotyczy sfery wewnętrznej funkcjonowania spółki (podejmowania decyzji organizacyjnych i gospodarczych w spółce), natomiast reprezentacja odnosi się do relacji zewnętrznych (składania oświadczeń woli wobec innych niż spółka uczestników obrotu prawnego). 
Treść przepisu art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uwzględnia zatem wydatków na rzecz osób wchodzących w skład organów zarządzających osób prawnych, pozwalając tym samym na zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów również innych niż wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji wydatków ponoszonych na rzecz tych osób, przy zachowaniu ogólnych warunków wynikających z treści art. 15 ust. 1 omawianej ustawy”. 
Z powyższego wynika, że zakres przepisu art. 16 ust. 1 pkt. 38 ww mógłby również obejmować członków zarządu – udziałowców. Przyjmuje się jednak, że dotyczy to tylko świadczeń uzyskiwanych przez te osoby jako udziałowcy, nie zaś z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie. 
W związku z powyższym należy przyjąć, że wydatki poniesione na wyżywienie członka zarządu podczas zagranicznej podróży służbowej, który pełni swoją funkcję na podstawie powołania powinny być rozpatrywane w kontekście ich związku z uzyskiwaniem przychodów przez spółkę oraz zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła tych przychodów.
Ponadto w przypadku członków zarządu warto pamiętać o  takim sformułowaniu wewnętrznych aktów spółki (np. uchwały wspólników czy załączanego do takiej uchwały regulaminu wynagradzania zarządu, statutu ) by umożliwiały one i wymieniały świadczenia przysługujące z tytułu pełnienia funkcji w zarzą...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę