Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy przedsiębiorca na PKPiR może wprowadzić do ewidencji i amortyzować używany samochód dostawczy, otrzymany w spadku? A jeśli tak, to jak ustalić jego wartość początkową?  

ODPOWIEDŹ


Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych w oparciu o PKPiR może wprowadzić do ewidencji i amortyzować używany samochód dostawczy, nabyty w spadku.

Wartość początkowa samochodu używanego, nabytego w drodze spadku, będzie odpowiadać jego wartości rynkowej z dnia nabycia spadku.  

UZASADNIENIE


Amortyzacji podlegają m.in. nabyte środki transportu, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, które zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych (art. 22a ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.). Wprowadza się je do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 22n, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania (art. 22d ust. 2 u.p.d.o.f.). Przy czym podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku (w tym - środków transportu), których wartość początkowa, określona zgodnie z art. 22g, nie przekracza 10 000 zł - wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

W razie nabycia w drodze spadku, za wartość początkową środków trwałych uważa się wartość rynkową z dnia nabycia (art. 22g ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.). A dniem nabycia jest w tym przypadku data śmierci spadkodawcy. 
Wskazać bowiem należy, że spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 924 i art. 925 k.c.). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwier...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę