Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA

30 kwietnia 2020

NR 65 (Maj 2020)

Utwardzenie placu - odrębna inwestycja czy zwiększenie wartości gruntu

141

Podatnik podpisał przedwstępną umowę zakupu działki gdzie będzie prowadził działalność - pomoc drogowa. Postawi tam kontener służący jako biuro. Przedsiębiorca wpłacił również zaliczkę 10 000 zł. Obecnie nabywa usługi typu: transportowa, usługi koparką. Dodatkowo nabył kruszywo na utwardzenie placu. Proszę o informację czy ww. usługi zwiększą wartość początkową gruntu czy będzie to jako osobny środek trwały - utwardzony plac?

ODPOWIEDŹ


Umowa przedwstępna nie przenosi własności gruntu. Zobowiązuje ona jedynie do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej wymienionej w umowie przedwstępnej, czyli mowy sprzedaży. Dopiero ona przeniesie na podatnika prawo własności do działki.

Oznacza to, że na powyższym gruncie, na którym ma powstać utwardzony plac, będziemy mieli do czynienia z inwestycją w obcym środku trwałym. Do wartości początkowej zaliczymy wszystkie wydatki poniesione na wytworzenie takiego placu.


UZASADNIENIE


Stosownie do treści art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
1)    budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
2)    maszyny, urządzenia i środki transportu,
3)    inne przedmioty
-  o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Z powyższego przepisu wynika, iż środkiem trwałym są grunty ale na mocy powyższego przepisu nie podlegają one amortyzacji.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego w zadanym pytaniu podatnik zawarł przedwstępną umowę zakupu działki. Umowa przedwstępna nie przenosi własności gruntu. Zobowiązuje ona jedynie do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej wymienionej w umowie przedwstępnej, czyli mowy sprzedaży. Dopiero ona przeniesie na podatnika prawo własności do działki. Oznacza to, że na gruncie, na którym ma powstać utwardzony plac, będziemy mieli do czynienia z inwestycją w obcym środku trwałym.

Zasady ujmowania wydatków na inwestycję w obcym środku trwałym są co do zasady takie same jak w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę