Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

26 lipca 2019

NR 56 (Sierpień 2019)

Ustalenie przychodów i kosztów z tytułu wniesienia wkładu rzeczowego przez spółkę z o.o. do spółki z o.o.

184

Spółka z.o.o. postanowiła objąć udziały w innej spółce z.o.o. aport zamiast wkładu pieniężnego. Aportem będą maszyny, które są w spółce na ten moment środkami trwałymi podlegającymi amortyzacji podatkowej. Czy pokrycie udziału (nowych udziałów) w spółce z.o.o. będzie powodować jakiegoś typu skutki w podatku dochodowym od osób prawnych?

ODPOWIEDŹ
Wniesienie na pokrycie nowych udziałów w spółce z.o.o. rzeczy w postaci maszyn, a więc innych rzeczy niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstw, powodować będzie skutki na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Obowiązek podatkowy leży po stronie spółki obejmującej udziały (wnoszącej aport). Należy wykazać przychód podatkowy według wartości rynkowej (dla wnoszonej aportem  rzeczy), natomiast po stronie kosztów podatkowych wykazuje się wartość początkową netto środka trwałego (wnoszonego) pomniejszonego o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych. 

UZASADNIENIE
Na wstępie należy wskazać, że na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych występują obecnie dwa źródła przychodu (art.7 ust.1 u.p.d.o.p.: Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. … . ):

  • przychody z działalności gospodarczej (wedle ustawy źródło to określane jest „inne źródło przychodów),
  • przychody z zysków kapitałowych. 

Jeżeli rozpatrujemy problematykę obejmowania udziałów w spółce z.o.o. to należy wskazać, że obecnie skutki podatkowe takiej transakcji wykazuje się i rozlicza w czasie (jeżeli wystąpi w danym roku podatkowym strata podatkowa) w źródle przychody z zysków kapitałowych. Jak bowiem wskazuje się w treści art.7b ust.1 pkt 2 u.p.d.o.p.: Za przychody z zysków kapitałowych uważa się … przychody z tytułu wniesienia do osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art.1 ust.3, wkładu niepieniężnego. Warto także dodać, że w sytuacji, w której strata podatkowa z transakcji aportowej wystąpiła przed 31.12.2017 r. to rozliczenie może odbyć się na starych zasadach, czyli możliwe jest odliczanie ewentualnej straty także z dochodu z pozostałych przychodów. 

Pokrycie obejmowanych udziałów przez spółkę z.o.o. może odbyć się dwojako:

  • poprzez wniesienie wkładu pieniężnego, co na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych nie powoduje żadnych skutków podatkowych,
  • poprzez wniesienie wkładu rzeczowego, określanego jako aport (tzw. pokrycie udziału poprzez aport rzeczowy) – taki sposób objęcia udziału powoduje obowiązek podatkowy po stronie wnoszącego (spółki z.o.o. obejmującej udziały w innej spółce z.o.o.).

Z ekonomicznego punktu widzenia lepiej jest dla spółki obejmującej udziały w innej spółce z.o.o. pokryć udziały wkładem w gotówce niż aportem rzeczowym. Nie będzie wtedy skutków podatkowych, co oznacza, że nie trzeba będzie:

  • Po stronie przychodów podatkowych wykazać przychodu o wartości równej wartości rynkowej wnoszonej rzeczy (tu: maszyn, które są środkami trwałymi w spółce wnoszącej) – należy w tym miejscu przywołać treść art.12 ust.1 pkt 7 u.p.d.o.p.: Przychodami … są w szczególności …wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze – w przypadku wniesienia do spółki albo spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę