Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kontrahent nie zapłacił mi za faktury sprzedaży wystawione w grudniu 2019 roku. Czy mogę obecnie skorzystać z ulgi na złe długi w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ


To zleży, bowiem ulga na złe długi w zakresie podatku dochodowego ma zastosowanie tylko do transakcji handlowych udokumentowanych fakturą, rachunkiem lub umową z terminem płatności po 31 grudnia 2019 r.  
Powyższe wynika z zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Natomiast bez tego zastrzeżenia,  wierzyciel  może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny w zakresie podatku od towarów i usług. 

UZASADNIENIE


Zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, od 1 stycznia 2020 r. podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych, są zobowiązani do stosowania ulgi na złe długi. Zgodnie z przepisami przejściowymi regulacje dotyczące ulgi na złe długi mają zastosowanie do transakcji handlowych, w przypadku których termin zapłaty upłynął po dniu 31 grudnia 2019 r.

Mechanizm działania ulgi w zakresie podatków dochodowych jest zbliżony do tego, jaki funkcjonuje w zakresie podatku VAT.  W myśl nowych przepisów ustaw o podatku dochodowym,  podstawa obliczenia podatku dochodowego może być zmniejszona o zaliczaną do przychodów wartość należności, która nie została opłacona w terminie 90 dni, licząc od dnia upływu daty płatności wskazanej na fakturze (rachunku) lub umowie w przypadku sprzedawcy (art. 26i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)

Powyższe oznacza, że sprzedawca może zastosować ulgę na złe długi w przypadku spełnienia łącznie niżej wymienionych warunków:

  • nabywca będący dłużnikiem na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego, nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  • od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy, która może być przedmiotem zastosowanej ulgi (nieopłacenie w terminie), nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa (licząc od czynności, która wystąpiła jako ostatnia),
  • wystawiona faktura (rachunek) lub umowa dokumentują transakcję handlową zawartą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatników (stron transakcji), dla których przychody są opodatkowane na terytorium Polski.

W związku z powyższym, należy przeanalizować najpierw terminy  płatności wskazane na fakturach sprzedaży wystawionych w grudniu 2019 roku, bowiem ulga w zakresie podatku dochodowego ma zastosowanie tylko do transakcji handlowych udokumentowanych fakturą, rachunkiem lub umową z terminem płatności po 31 grudnia 2019 r. Jeśli terminy  płatności z przedmiotowych faktur przypadają na rok 2020 wówczas wierzyciel, który nie otrzymał należności lub jej części w okresie 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, ma prawo: 

  • zmniejszyć podstawę obliczenia podatku o wartość tej należności lub jej części albo 
  • zwiększyć poniesioną stratę. 

Uprawnienie do zmniejszenia podstawy obliczenia podatku albo zwiększenia straty przysługuje przedsiębiorcy, który wcześniej zaliczył wartość tej wierzytelności do przychodów należnych, pod warunkiem, że wierzytelność do dnia złożenia zeznania podatkowego nie została uregulowana lub zbyta.

Ulgę można stosować w rozliczeniach miesięcznych, zwiększając albo zmniejszając dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki. W przypadku, kiedy wierzyciel zobowiązany jest do zwiększenia podstawy obliczenia podatku lub zmniejszeni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę