Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Uchylenie nadania klauzuli natychmiastowej wykonalności decyzji a przedawnienie zobowiązania

Artykuły | 27 lipca 2020 | NR 68
8

Wobec podatnika wszczęto postępowanie podatkowe, które zakończyło się wydaniem decyzji określającej wysokość zaległości podatkowej. Do upływu 5 lat zostało 10 miesięcy, a naczelnik urzędu skarbowego nadał decyzji klauzulę natychmiastowej wymagalności. Spółka nie jest w stanie wnieść zabezpieczenia co spowodowało czynności egzekucyjne. Spółka wniosła zażalenie na postanowienie naczelnika US i ostatecznie także skargę do WSA? Czy jeżeli uda się wygrać w WSA poprzedni termin przedawnienia powróci?

ODPOWIEDŹ

Uchylenie przez WSA postanowienia w sprawie zastosowania klauzuli natychmiastowej wykonalności dla nieostatecznej decyzji podatkowej powoduje, że uchylone zostają skutki w zakresie przerwania biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uchylenie takiego postanowienia przywraca stan poprzedni, a więc przedawnienie zobowiązania podatkowego liczy się jako okres pięciu lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym upływał termin płatności podatku. 

UZASADNIENIE

Uwieńczeniem prowadzonego przez naczelnika urzędu skarbowego postępowania podatkowego jest decyzja podatkowa, która zawsze ma charakter decyzji nieostatecznej. 
Decyzja nieostateczna to taka, od której podatnik może się odwołać do organu wyższej instancji, tj. Dyrektora IAS-u. Innymi słowy, decyzje nieostateczne nie podlegają wykonaniu – podatnik wobec którego toczy się postępowanie nie jest zobowiązany zapłacić podatku. 
Jednocześnie może dojść do sytuacji, w której pomimo złożenia odwołania do Dyrektora IAS, naczelnik urzędu skarbowego dojdzie do wniosku, że dla zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa konieczne jest nadanie takiej decyzji klauzuli natychmiastowej wykonalności. O takiej możliwości mówi treść art.239b §1 OP: Decyzji nieostatecznej może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy: 

  1. organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że wobec strony toczy się postępowanie egzekucyjne w zakresie innych należności pieniężnych lub 
  2. strona nie posiada majątku o wartości odpowiadającej wysokości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, na którym można ustanowić hipotekę przymusową lub zastaw skarbowy, które korzystałyby z pierwszeństwa zaspokojenia, lub 
  3. strona dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku znacznej wartości, lub 4) okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące. 

Dla wydania postanowienia przez naczelnika US wystarczy uprawdopodobnienie przez niego jednej z powyższych przesłanek. Podatnik może bronić się przed czynnościami egzekucyjnymi poprzez złożenie zabezpieczenia zgodnie z art.33d §1 i 2 OP: Zabezpieczenie wykonania decyzji nakładającej obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub wykonanie decyzji o zabezpieczeniu, o którym mowa w art. 33, następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji albo w formie określonej w § 2. … Zabezpieczenie wykonania decyzji następuje przez przyjęcie przez organ podatkowy, na wniosek strony, zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z tej decyzji wraz z odsetkami za zwłokę, w formie: 

  1. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej; 
  2. poręczenia banku; 
  3. weksla z poręczeniem wekslowym banku; 
  4. czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku; 
  5. ...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę