Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Tarcza antykryzysowa 3.0 – dodatkowe rozwiązania

Artykuły | 27 maja 2020 | NR 66
39

1. Zasady korzystania przez przedsiębiorców ze zwolnienia z obowiązku płacenia składek na ZUS
Tarcza antykryzysowa 3.0 umożliwiła większej grupie przedsiębiorców ze skorzystania z tytułu zwolnienia ze składek ZUS. I tak, ze zwolnienia za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 roku mogą skorzystać również ci przedsiębiorcy, którzy w pierwszym miesiącu za który wnioskują o zwolnienie osiągnęli:

 • przychody w kwocie przekraczającej dotychczas ustalony limit czyli 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., 
 • pod warunkiem, że ich  dochód w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie przekroczył 7.000 zł. 

WAŻNE: Ulga przysługuje przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia 2020 roku.

Na stronie ZUS czytamy: „Jeżeli przedsiębiorca jest osobą wykonującą przed 1 kwietnia 2020 r. pozarolniczą działalność i opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia oraz  w pierwszym miesiącu, za który składa wniosek (a może to być kwiecień albo maj) osiągnął przychód w wysokości przekraczającej 15 681 zł, ale dochód nie przekraczał 7 .000 zł, to może skorzystasz ze zwolnienia za kwiecień 
i maj w wysokości należnych składek nawet gdyby składki te zostały już opłacone.
Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w  art. 24  ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn: Dz.U. z 2020 r. poz. 266)”.

2. Płatnicy, którzy korzystają z ulgi na start
Kolejna zmiana dotyczy umożliwienia skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS przedsiębiorcom, którzy korzystają z tzw.  ulgi na start. 

WAŻNE: Tarcza 3.0 zwolnienia z obowiązku płacenia składek ZUS przedsiębio-rców którzy z uwagi na:

 • poziom przychodów i przekroczenie progu 15 681 złotych lub
 • status przedsiębiorcy korzystającego z tzw. ulgi na start
 • nie mogli dotychczas skorzystać ze zwolnienia.

3. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Tarcza 3.0 rozszerza pomoc w zakresie m.in. świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność. Zasadniczą zmianą jest, że dla świadczeń przyznawanych po raz pierwszy, obowiązuje warunek rozpoczęcia działalności przed 1 kwietnia a nie jak dotychczas przed 1 lutego.

Świadczenie postojowe dotyczy:

 • osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym:
 • osób, które korzystają z Ulgi na start,
 • osób, które korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +)
 • jeżeli miały one przestój w następstwie COVID-19.

Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł może otrzymać przedsiębiorca, który:
rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.:

 • jeżeli nie zawiesił działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożył wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Oznacza to, że np. na wniosku składanym po raz pierwszy w czerwcu, przychód z maja powinien być niższy o 15% od przychodu z kwietnia.  
 • jeżeli zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r.
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • mieszka na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł może otrzymać przedsiębiorca, który:

 • rozlicza podatek kartą podatkową oraz jest zwolniony z opłacania podatku VAT.
 • nie ma   innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • mieszka na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

  
Wsparcie po raz kolejny

W przypadku gdy sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie przedsiębiorca może wnioskować o kolejne wparcie pomostowe. 
Przedsiębiorca sam porównuje swoją obecną sytuację do tej sprzed złożenia wniosku o pierwsze świadczenie. W oświadczeniu nie musi wykazywać spadku przychodów o kolejne 15%. Nie mniej jednak sytuacja materialna powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić.

Przykład 1
Pani Krystyna prowadzi wyłącznie zakład fryzjerski. Zakład prowadzi od listopada 2019 r. W lutym wizyty odwołało 25% klientek, a w marcu ponad 50%. Złożyła 
20 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe. W lutym 2020 r. jej przychody wyniosły 5  000 zł a w marcu tylko 2 000 zł, były w
...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę