Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W maju 2019 roku zlikwidowałem sklep obuwniczy, prowadzony w formie jednoosobowej działalności gospodarczej na PKPiR. Po likwidacji sklepu zostało mi 50 par obuwia, których nie zdołałem sprzedać przed zamknięciem firmy. Buty te sprzedałem dopiero w grudniu 2019 roku - poniżej ceny ich zakupu. Jak rozliczyć tę sprzedaż podatkowo?

ODPOWIEDŹ

W przypadku - sprzedaży po likwidacji sklepu pozostałości towarów poniżej cen zakupu - u przedsiębiorcy powstała strata z działalności gospodarczej, którą powinien wykazać w swoim rocznym zeznaniu podatkowym za 2019 rok.    

UZASADNIENIE

U podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących PKPiR, dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 u.p.d.o.f., a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa (art. 24 ust. 2 u.p.d.o.f.). 
Przy czym, jak stwierdził NSA w wyroku z 26 maja 2009 r. (sygn. akt II FSK 203/08), „przepis art. 24 ust. 2 u.p.d.o.f. nie dotyczy wyłącznie remanentu na koniec roku podatkowego, ale pojęcia remanentu końcowego, którym może być zarówno remanent na koniec roku podatkowego, jak i remanent końcowy na dzień likwidacji działalności gospodarczej.”
W razie likwidacji działalności gospodarczej sporządza się wykaz składników majątku na dzień tej likwidacji, to jest spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów (§ 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie PKPiR). 
Zgodnie z § 28 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie PKPiR, spis z natury powinien być sporządzony w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie; powinien zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy), datę sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury, szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 27, jednostkę miary, ilość stwierdzoną w czasie spisu, cenę w złotych i groszach za jednostkę miary, wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową, łączną wartość spisu z natury oraz klau...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę