Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA

7 stycznia 2020

NR 61 (Styczeń 2020)

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego - jak amortyzować

49

Czy zakup murowanego garażu wolno - stojącego przez firmę z przeznaczeniem pod wynajem, który w akcie notarialnym jest sprzedany jako spółdzielcze własnościowe prawo do garażu powinien być amortyzowany jako budynki niemieszkalne (budynki transportu) czy jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego?

ODPOWIEDŹ


Z treści aktu notarialnego wynika, iż przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do garażu. Oznacza to, że przedmiotem sprzedaży nie było prawo własność do garażu ale prawo do korzystania z garażu na podstawie ograniczonego prawa rzeczowego jakim jest spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Tym samym przedmiotem amortyzacji nie będzie środek trwały jakim jest garaż ale wartość niematerialna i prawna jakim jest spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego (garażu).

UZASADNIENIE


Przepisy ustawy o podatku dochodowym pd osób prawnych jak i od osób fizycznych (w pytaniu nie określono czy firma prowadzona jest przez osobę fizyczną czy też prawną) stanowią, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na: 
a)    nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, 
b)    nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit.a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części, 
c)    ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych 
– wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: 
1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, 
2) maszyny, urządzenia i środki transportu, 
3) inne przedmioty 
- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu, zwane środkami trwałymi.

Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: 
1)    spółdzi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę