Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

2 lipca 2019

NR 55 (Lipiec 2019)

Przekształcenie jednoosobowej działalność gospodarczej w spółkę cywilną

337

W związku z rozwojem działalności, którą obecnie prowadzę jednoosobowo zastanawiam się nad przekształceniem tej działalności w spółkę cywilną. Czy wniesienie aportem mojej firmy do spółki cywilnej jest korzystne podatkowo? Proszę o wyjaśnienie mi kwestii zarówno podatkowych jak i prawnych?

ODPOWIEDŹ
Zdaniem redakcji przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę cywilną poprzez wniesienie działalności aportem do spółki cywilnej jest najbardziej optymalnym sposobem jeśli chodzi o kwestie podatkowe.  

UZASADNIENIE
Przy przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę cywilną wykorzystywane są trzy główne sposoby w tym:

  • aport jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki cywilnej,
  • likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej i w kolejności założenie nowej spółki,
  • sprzedaż majątku działalności na rzecz spółki.

Zdaniem redakcji najbardziej optymalnym sposobem przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę cywilną jest aport tej działalności/przedsiębiorstwa do spółki cywilnej.

1. Aport przedsiębiorstwa do spółki a podatek dochodowy od osób fizycznych

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof (zwanej dalej updof) źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Zasady ustalania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej określone są w art. 14 tej ustawy. W myśl ust. 1 art. 14 za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt updof za przychód z działalności gospodarczej uznaje się również:
1) przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:
a) środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
c) składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
d) składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio;

Przy czym przez odpłatne zbycie dla celów pod. dochodowego od osób fizycznych należy uznać każdą formę przeniesienia własności za wynagrodzeniem. Zatem aport przedsiębiorstwa albo jego części do spółki cywilnej co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie jednak z dyspozycją zawartą w art. 21 ust. 1 pkt 50b updof wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

W świetle powyższego po stronie przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą powstanie przychód z tytułu wniesienia aportu przedsiębiorstwa do spółki cywilnej, ale będzie on zwolniony z podatku dochodowego. 

2. Amortyzacja środków trwałych wniesionych do spółki cywilnej aportem

W przypadku nabycia składników majątku w postaci aportu wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną, za wartość początkową uznaje się
a) wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne - jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany,
b) wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli przedmiot wkładu nie był amortyzowany,
c) wartość określoną zgodnie z art. 19 - jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie;

Jednocześnie zgodnie z art. 22h ust 1 pkt 3 i 3a podmioty powstałe w wyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, o których mowa w art. 22g ust. 12 lub 13, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej, podzielony albo połączony, z uwzględnieniem art. 22i ust. 2-7. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego taki wkład.

Powyższe oznacza konieczność kontynuacji amortyzacji majątku wniesionego do spółki cywilnej aportem z działalności jednoosobowej przedsiębiorcy.

3. Aport przedsiębiorstwa do spółki a podatek od towarów i usług

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt  1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przy czym zg...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę