Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

29 sierpnia 2019

NR 57 (Wrzesień 2019)

Prywatne samochody wspólników spółki cywilnej - jak rozliczać w kosztach

269

Jesteśmy wspólnikami w spółce cywilnej (udział w zyskach i stratach po 50 %). Chcemy korzystać każdy z nas z prywatnego samochodu w prowadzonej działalności. Czy powinniśmy zmienić umowę spółki czy też podjąć jakąś uchwalę? Jak będziemy wtedy rozliczać koszty z tytułu używania samochodów?

ODPOWIEDŹ


Wspólnicy nie muszą zmieniać umowy spółki cywilnej w tej sprawie jak również podejmować uchwały.  Kosztem uzyskania przychodów będzie  20%  poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego.

UZASADNIENIE


Wspólnicy spółki cywilnej mogą wykorzystywać na potrzeby działalności tej spółki swoje prywatne samochody osobowe, nie muszą przy tym zawierać umowy najmu, użyczenia, czy innej umowy. Nie muszą również podejmować w tej sprawie uchwał. Samochody te służą wyjazdom w celu np.: dojazdów wspólników na spotkania z klientami, załatwiania spraw związanych z bieżącą działalnością spółki, wizyty w urzędach, sądach, na poczcie itp. 

W odniesieniu do rozliczenia kosztów użytkowania takich samochodów należy przypomnieć, że  od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady rozliczania wydatków związanych z samochodami osobowymi. Zmiany te, wprowadzone zostały ustawą z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, obejmują także samochody należące do podatnika, lecz niezaliczone przez niego do środków trwałych.

Nowe brzmienie otrzymał art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu. Wydatki te i składki w wysokości 20 proc. są kosztem uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

Powyższe ograniczenia w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów dotyczą więc  samochodów osobowych niebędących składnikami majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ww ustawy, tj. samochodów osobowych:
-    stanowiących środki trwałe podatnika,
-    będących składnikami majątku firmy, lecz niezaliczonych do środków trwałych z uwagi na to, że ich wartość początkowa nie przekracza 10 tys. zł,
-    będących składnikami majątku firmy, lecz niezaliczonych do środków trwałych, ze względu na przewidywany okres ich używania równy lub krótszy niż rok.

Przy kwalifikowaniu wydatków do kosztów warto również przeanalizować jak r...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę