Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY NIEPODATKOWE

5 sierpnia 2019

Odszkodowanie w kosztach uzyskania przychodów

318

Nie jest kosztem uzyskania przychodów każde odszkodowanie wypłacane klientom za szkody powstałe z przyczyn niezależnych od Spółki występujące w czasie świadczenia usługi przewozu, a dotyczące szkód ujawnionych na samochodach przewożonych przez Spółkę środkami transportu, którego wysokość jest ograniczona umową ubezpieczenia do wysokości tzw. franszyzy lub pokrywające szkodę przekraczającą w niewielkim stopniu franszyzę.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 7 czerwca 2019 roku, nr 0111-KDIB1-3.4010.155.2019.1.MO

Sytuacja Podatnika

W celu świadczenia usług transportowych (spedycja, transport, logistyka) Spółka dysponuje flotą składającą się z pojazdów tzw. Autotransporterów. W ramach prowadzonej działalności Spółka zawiera umowy z ubezpieczycielami m.in. w zakresie ubezpieczeń majątkowych i reasekuracji, którzy zobowiązują się do odpowiedniego świadczenia w razie wystąpienia skutków zdarzeń szkodowych wyrządzonych w przewożonym przez Spółkę mieniu. Można wyodrębnić szkody o wartości do wysokości franszyzy lub szkody przekraczające franszyzę w niewielkim stopniu. W zakresie sumy ubezpieczeniowej zastosowano franszyzę redukcyjną, a więc zgodnie z umowami ubezpieczeniowymi, nie są objęte ochroną przypadki szkód o wartościach mniejszych od zastosowanych franszyz redukcyjnych. Franszyza redukcyjna stanowi określoną w umowie ubezpieczenia kwotę, do której ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności i nie pokrywa żadnych kosztów w związku z zaistnieniem zdarzenia ubezpieczeniowego. Oznacza to, że część szkody, albo całą szkodę (z uwagi na wartość szkody mniejszą od wartości ustalonej franszyzy redukcyjnej) Spółka pokrywa we własnym zakresie. Wysokość franszyzy redukcyjnej ustalona jest procentowo od wartości szkody lub kwotowo.

Zdaniem Spółki, odszkodowanie wypłacane klientom za szkody występujące w czasie świadczenia usługi przewozu, a dotyczące szkód ujawnionych na samochodach przewożonych przez Spółkę środkami transportu, którego wysokość jest ograniczona umową ubezpieczenia do wysokości tzw. franszyzy lub pokrywające szkodę przekraczającą w niewielkim stopniu franszyzę, stanowi/będzie stanowić koszty uzyskania przychodów, skoro szkoda powstała z przyczyn niezależnych od Spółki.

 

Stanowisko Dyrektora

Zgodnie z art.15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.16 ust. 1. Na podstawie art.16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z zapłatą kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę