Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , INNE PRZYCHODY

8 sierpnia 2019

Odszkodowania za naniesienia na terenie rodzinnego ogrodu działkowego

290

Otrzymane odszkodowanie za naniesienia roślinne i budowlane, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Odszkodowanie stanowi przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 5 czerwca 2019 roku, nr 0113-KDIPT3.4011.211.2019.1.PP

 

Sytuacja Podatnika

Prezydent Miasta ustalił odszkodowania za naniesienia budowlane i nasadzenia roślinne na działce Rodzinnego Ogrodu Działkowego w związku z likwidacją części ROD. Odszkodowanie na rzecz Wnioskodawcy w całości wypłacone zostało przez Skarb Państwa. Postępowanie związane z likwidacją rodzinnego ogrodu działkowego i ustaleniem odszkodowania z tego tytułu realizują przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

 

Stanowisko Dyrektora

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione z podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku. W art. 10 ust. 1 ustawy zostały określone źródła przychodów, gdzie m.in. wymienia się inne źródła (pkt 9). W myśl art.11 ust. 1 ustawy, przychodami (...) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Stosownie do art.20 ust. 1 ustawy, za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art.14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Dyrektor wskazał, że odszkodowanie stanowi - co do zasady - przychód w rozumieniu art.11 ust. 1 ustawy, jednak niektóre z odszodowań, wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych określon...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę