Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

29 lipca 2019

Odpis aktualizujący jako koszt uzyskania przychodu

298

Można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpis aktualizujący w części przypadającej na wierzytelność potwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądowym. Jednak wierzytelności, która nie była dochodzona na drodze sądowej, nie można zaliczyć do kosztów. 

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 6 czerwca 2019 roku, nr IBPB-1-2/4510-909/15-2/PH

 

  • Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca w 2007 roku dokonał sprzedaży, towarów w postaci przetworów warzywnych za kwotę 739.816,66 zł brutto, która została zaliczona do przychodów należnych. Powyższa sprzedaż udokumentowana została fakturą VAT z 28 września 2007 r. Dłużnik jednak nie zapłacił ceny w pełnej wysokości. W dniu 3 grudnia 2010 r. Wnioskodawca utworzył zgodnie z zasadami, ustawy o rachunkowości, odpis aktualizujący w wartości należności w pełnej kwocie oraz skierował sprawę niezapłaconej należności do Sądu Rejonowego. W wyniku tych działań Spółka uzyskała dwa nakazy zapłaty, tj.:

  • z 29 grudnia 2010 r. na kwotę 55.300 zł wraz z odsetkami ustawowymi od 27 stycznia 2008 r. oraz kosztami postępowania w kwocie 4.309 zł, wraz z klauzulą wykonalności z 28 listopada 2011 roku, który 28 marca 2012 roku został skierowany na drogę postępowania egzekucyjnego.
  • z 5 czerwca 2012 r. na kwotę 89.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi od 27 stycznia 2008 r. oraz kosztami postępowania w kwocie 4.730 zł wraz z klauzulą wykonalności z 17 czerwca 2013 r., który 10 lipca 2013 roku został skierowany na drogę postępowania egzekucyjnego.

W toku tych postępowań egzekucyjnych Komornik Sądowy ustalił, że Dłużnik nie posiada żadnego majątku nieruchomego oraz ruchomego, a jedyną przysługującą mu wierzytelnością, z której można prowadzić egzekucję jest wierzytelność z tytułu świadczenia emerytalnego, z którego począwszy do miesiąca marca 2013 r. Spółka otrzymuje za pośrednictwem Komornika Sądowego kwotę 615 zł miesięcznie.

 

Stanowisko Dyrektora

Zgodnie z art.15 ust. 1 ustawy o pdp, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.16 ust. 1 (…). W myśl art.16 ust. 1 pkt 26a ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust. 3 updop do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 1. Z kolei przepis art.16 ust. 2a pkt 1 ustawy stanowi, że nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26a, w szczególności m.in. jeżeli wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego. Ponadto, zgodnie z art.16 ust. 1 pkt 20 ustawy, nie stanowią kosztów uzyskania p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę