Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Skradziono mi firmowy samochód, w urzędzie miasta odmówiono mi wyrejestrowania tego pojazdu, mimo że złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na Policję. Co mam zrobić w takiej sytuacji, zależy mi na wyrejestrowaniu ze względów kosztowych?

ODPOWIEDŹ

W sytuacji spełnienia przesłanki z art. 79 ust. 1 pkt 2 p.r.d. odmowa wyrejestrowania pojazdu jest bezprawna. Właściciel pojazdu, który został pozbawiony w sposób bezprawny władztwa nad nim, nie może bowiem być pozbawiony możliwości jego wyrejestrowania. Tak orzekł WSA w Opolu w wyroku z 19 grudnia 2019 r. (sygn. akt II SA/Op 395/19). 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 2 p.r.d., pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku kradzieży pojazdu, jeśli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania. Stosownie zaś do § 21 ust. 1 pkt 2  rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, w celu wyrejestrowania pojazdu właściciel pojazdu składa do organu rejestrującego właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu wniosek o wyrejestrowanie pojazdu na formularzu określonym w załączniku do przedmiotowego aktu wykonawczego. W przypadku określonym w art. 79 ust.1 pkt 2 p.r.d., do wniosku należy dołączyć - dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeśli była wydana, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oraz zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ.
Wskazać należy, że przepis art. 79 ust. 1 pkt 2 p.r.d. wymaga jedynie złożenia przez wnioskodawcę stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania o kradzieży pojazdu. Oznacza to, że brak jest wymogu przedstawienia dowodu potwierdzającego popełnienie czynu z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę