Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

30 kwietnia 2020

NR 65 (Maj 2020)

Oddanie w bezpłatne używanie pieców konwekcyjnych - skutki podatkowe

100

Spółka chce wprowadzić na masową skalę produkt żywnościowy w grupie szybkiej konsumpcji, przy czym niezbędne jest do konsumpcji produktu jego podgrzanie i przypieczenie. Spółka tak skalkulowała cenę produktu, iż zawarła w niej amortyzację podatkową pieców konwekcyjnych, które musi przekazać (sprzedać) do punktów sprzedaży detalicznej. Czy takie przekazanie spowoduje, że w spółce niezbędne będzie zaprzestanie amortyzacji a po stronie sklepików wystąpi przychód podatkowy z tego tytułu?

ODPOWIEDŹ


Po stronie spółki nie wystąpi konieczność zaprzestania amortyzowania – środek trwały jest cały czas wykorzystywany do działalności gospodarczej, z tym że poza siedzibą przedsiębiorstwa. Natomiast po stronie sklepików detalicznych nie wystąpi przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, gdyż zwierane umowy cywilnoprawne w takim przypadku bazują na ekwiwalencji (obustronnych korzyściach). 

UZASADNIENIE


Z punktu widzenia spółki, która ma zamiar przekazywać kupione przez siebie piece konwekcyjne do punktów sprzedaży detalicznej, należy wskazać, że:

  1. Będą one służyć osiąganiu przychodów przez spółkę, przy czym miejsce ich położenia będzie znajdować się poza przedsiębiorstwem. Należy zauważyć, że żaden przepis ustawy nie uzależnia możliwości zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych od określonego miejsca wykorzystania środka. Art.16a ust.1 u.p.d.o.p. stanowi, że: amortyzacji podlegają … stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania … urządzenia … – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą … . 
  2. Należy także wskazać na treść art.16h ust.1 pkt 1 ustawy: Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się: .. od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art.16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość w prowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art.16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie zart.16ust.1nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. 
  3. Ponadto art.16c pkt 5 ustawy mówi, ż...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę