Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ROZLICZENIA PŁATNIKA

3 września 2019

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą odszkodowania

259

Opodatkowaniu podlega całość przyznanego ugodą świadczenia tj. kwota, na którą składa się odszkodowanie z tytułu utraty prawa do nagrody jubileuszowej, odszkodowanie z tytułu utraty prawa do odprawy emerytalnej, odszkodowanie z tytułu utraty prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 6 czerwca 2019 roku, nr 0112-KDIL3-1.4011.90.2019.3.AGR

 

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca zawarł przed sądem ugodę, w wyniku której zobowiązał się do wypłaty byłemu pracownikowi odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w okresie ochrony przedemerytalnej. Ugoda (w rozumieniu art.917 ustawy Kodeks cywilny) miała rekompensować pracownikowi, utracone przez niego w wyniku rozwiązania umowy o pracę, spodziewane korzyści w postaci nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ponadto Wnioskodawca zobowiązał się do sprostowania świadectwa pracy poprzez zmianę przyczyny ustania stosunku pracy na „tryb art.32 § 1 w zw. z art.70 § 2 KP”. Ugoda zawierała stwierdzenie, że powódka i przedstawiciel strony pozwanej oświadczają, że niniejsza ugoda wyczerpuje roszczenia powódki w stosunku do pozwanej z tytułu niniejszego postępowania wszczętego pozwem o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązania umowy o pracę jak również wszelkie inne roszczenia, które mogą lub mogłyby wynikać z pełnienia przez powódkę pełnionej funkcji u Wnioskodawcy.

 

Stanowisko Dyrektora

Zgodnie z art.9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art.21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień:

a. otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b. dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Dyrektor wskazał, że zastosowanie zwolnienia z art.21 ust.1 pkt 3 ustawy, wymaga łącznego spełnienia następujących warunków:

  • otrzymane świadczenie musi być odszkodowaniem lub zadośćuczynieniem,
  • odszkodowanie lub zadośćuczynienie musi być przyznane na podstawie ustawy, przepisów wykonawczych do ustawy, układów zbiorowych pracy lub innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy Kodeks pracy,
  • wysokość bądź zasady ustalania odszkodowania lub zadośćuczynienia muszą wprost wynikać z ww. a...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę