Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

26 lipca 2019

NR 56 (Sierpień 2019)

Nieodpłatna służebność przesyłu przychodem

231

W jaki sposób firma powinna zakwalifikować podatkowo uprawnienia z nieodpłatnej służebności przesyłu?

ODPOWIEDŹ
Firma uzyskująca uprawnienie z tytułu nieodpłatnej służebności przesyłu otrzymuje nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., przy czym chodzi o sytuację, gdy służebność ta została ustanowiona wprost i w sposób nie budzący wątpliwości. Takie stanowisko potwierdza rozstrzygający wyrok NSA 
z 25 kwietnia 2019 r. (sygn. akt II FSK 1309/17).  

UZASADNIENIE
Służebność przesyłu określa art. 305[1] k.c. - nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 k.c., prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Artykuł 49 § 1 k.c. zawiera definicję urządzeń przesyłowych, są to urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Służebność przesyłu stanowi zatem ograniczone prawo rzeczowe odnoszące się do określonych w art. 49 k.c. urządzeń przesyłowych (por. uchwała SN z 26 lipca 2017 r., sygn. akt III CZP 28/17). W praktyce wykonywanie służebności może polegać na umieszczeniu na obciążonym gruncie urządzeń przesyłowych oraz prawie wstępu na ten grunt w zakresie niezbędnym dla ich eksploatacji. Ustanowienie służebności przesyłu może nastąpić w drodze umowy między przedsiębiorcą będącym właścicielem urządzeń względnie zamierzającym usytuować takie urządzenia w ramach cudzej nieruchomości, a właścicielem takiej nieruchomości (szerzej zob. pismo z 9 maja 2019 r. dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, znak: 0114-KDIP2-2.4010.123.2019.2.SJ).  

Ustanowienie służebności przesyłu może, ale nie musi wiązać się z odpowiednim wynagrodzeniem dla właściciela nieruchomości (art. 305[2] § 1 i § 2 k.c.). 

W przypadku zatem gdy umowa służebności przesyłu nie przewiduje wynagrodzenia dla właściciela nieruchomości, uprawniony z tej umowy przedsiębiorca niewątpliwie - z istoty tej umowy - uzyskuje nieodpłatne świadczenie. W razie natomiast gdy umowa przewiduje wynagrodzenie za ustanowienie służebności, ewentualne otrzymanie przez przedsiębiorcę nieodpłatnego świadczenia uzależnione jest od tego, czy umowa ta w zakresie obowiązku wypłaty wynagrodzenia jest wykonywana, czy też nie.

Wskazać należy, że pojęcie nieodpłatnego świadczenia obejmuje wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób pr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę