Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA

29 sierpnia 2019

NR 57 (Wrzesień 2019)

Najem, przekazanie w ramach konsorcjum, użyczenie własnego majątku - skutki podatkowe

191

Spółka kapitałowa dysponuje szeregiem środków trwałych (są one amortyzowane a odpisy amortyzacyjne zalicza się do kosztów podatkowych), które najczęściej są przedmiotem umów najmu podpisywanych z innymi przedsiębiorcami. Niekiedy spółka przekazuje innej spółce nieodpłatnie środki trwałe, tak aby w ramach umowy konsorcjum albo innego typu umowy o wspólnym przedsięwzięciu wykonywała ona część robót na sprzęcie spółki. W innych przypadkach następuje nieodpłatne przekazanie na czas wykonywania usług budowlanych środków trwałych (głównie koparko-spycharek). Czy:
a)    przekazanie na postawie umowy najmu środków trwałych innej firmie wpływa w jakiś sposób na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i jednocześnie skutki w kosztach podatkowych,
b)    przekazanie środka trwałego do użycia nieodpłatnego innej spółce w ramach umów o wspólnym przedsięwzięciu ma wpływ na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych,
c)    zamiana umowy najmu na umowę użyczenia wpłynie na odpisy amortyzacyjne?

ODPOWIEDŹ


W sytuacji gdy Spółka kapitałowa (podatnik CIT)

  • oddaje w najem majątek trwały;
  • przekazuje środek trwały (własny) innemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia lub użycia go dla celów spółki kapitałowej;

- może nadal dokonywać odpisów amortyzacyjnych i zaliczać je do kosztów podatkowych. 

Gdy natomiast spółka zmienia umowę najmu swojego środka trwałego na umowę użyczenia, to należy zaprzestać zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych. 

UZASADNIENIE


Na wstępie należy wskazać, że umowa najmu co do zasady ma charakter odpłatny a umowa użyczenia charakter nieodpłatny. Analizując problem z punktu widzenia spółki kapitałowej, która zaliczyła do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych środek trwały, dokonuje odpisów amortyzacyjnych oraz zalicza te odpisy do kosztów podatkowych działalności gospodarczej, należy wskazać iż w zależności od typu umowy zawartej z innym podmiotem, wystąpią różne skutki na gruncie CIT – co do odpisów amortyzacyjnych i możliwości i zaliczenia do kosztów podatkowych. 

Gdy zawierana jest umowa najmu, a środek jest oddawany do używania innemu podmiotowi gospodarczemu, to na gruncie CIT jest to taka sama sytuacja, jak w przypadku używania tego środka przez podmiot, który zaliczył tenże środek trwały do ewidencji. Innymi słowy, możliwe jest dalsze zaliczanie podatkowych odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych. 

W sytuacji gdy spółka kapitałowa (właściciel środka trwałego) przekazuje środek trwały innemu podmiotowi, z którym wykonuje umowę (np. umowa o wspólnym przedsięwzięciu czy też umowa konsorcjum), to nie dochodzi tu obiektywnie – na gruncie prawa cywilnego – do wystąpienia umowy użyczenia (nieodpłatność). Zatem wystąpi możliwość dalszego zaliczania podatkowych odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych. Zauważyć bowiem należy, że w ramach definiowania rzeczy, które mogą podlegać amortyzacji wskazuje się następujące ich cechy (art.16a ust.1 u.p.d.o.p.): Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art.16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
  3. inne przedmioty – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej wart.17a pkt1, zwane środkami trwałymi. 


Jedną z ważnych cech jest „wykorzystanie przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą”. Co istotne, jak wskazuje NSA w wyroku z dnia 26.01.2012 r., sygn. II FSK 1233/11: … Określenie wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą” ma szerszy zakres od pojęcia … koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, dlatego też:

  • gdy spółka kapitałowa (właściciel środka trwałego) przekazuje do używania innemu podmiotowi środek trwały i m...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę