Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ROZLICZENIA PŁATNIKA , INNE ROZLICZENIA DOCHODOWEGO

26 sierpnia 2019

Mechanizm poboru podatku u źródła

269

Czy od roku 2019 istnieje nowy mechanizm poboru podatku u źródła przez płatnika w sytuacji, gdy łączna suma należności wypłaconych na rzecz tego samego podatnika przekroczy kwotę 2.000.000 zł?

ODPOWIEDŹ

Tak, od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy regulujące kwestię podatku u źródła, które utrudniają płatnikom możliwość skorzystania ze zwolnień oraz preferencyjnych stawek opodatkowania. Utrudnienie to polega na tym, że w przypadku gdy łączna suma należności wypłaconych przez płatnika na rzecz tego samego podatnika przekracza 2.000.000 zł. w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności, to płatnik został pozbawiony możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także bez uwzględnienia zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W takiej sytuacji płatnik musi najpierw odprowadzić obliczoną należność do urzędu skarbowego, a dopiero po tym fakcie ubiegać się o jej zwrot.

 

UZASADNIENIE

Techniczne kwestie poboru i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób pranych ( tzw. podatku u źródła) reguluje art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który nakłada na osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami obowiązek pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz tego samego podatnika i tylko od tych należności, które nie przekraczają wartości 2 000 000 złotych. Jednak obowiązek ten nie powstaje, jeśli pomiędzy Polską a krajem rezydencji odbiorcy wypłacanej należności funkcjonuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, a polski przedsiębiorca posiada ważny certyfikat rezydencji podatkowej podmiotu zagranicznego.

Zatem w przypadku gdy suma należności wypłacanych przez płatnika, w danym roku podatkowym u wypłacającego nie przekroczy 2 000 000 zł. to płatnik będzie uprawniony już w momencie wypłaty stosować obniżone stawki bądź zwolnienie z opodatkowania, jeśli taką możliwość przewidują przepisy szczególne bądź postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Obecnie stawki zryczałtowanego podatku u źródła wynoszą 10% lub 20% kwoty należności w zależności od rodzaju transakcji. Jeśli pomiędzy Polską a krajem rezydencji odbiorcy istnieje stosowna umowa międzynarodowa wprowadzająca inną stawkę to, można dostosować do niej stawkę krajową. Wówczas płatnik (czyli polski przedsiębiorca, który jest zobowiązany do odprowadzenia podatku od kwoty należności) musi posiadać ważny certyfikat rezydencji podatkowej swojego kontrahenta.

Natomiast od 1 stycznia 2019 r. nie jest możliwe bezpośrednie stosowanie zwolnień lub preferencyjnych stawek przez płatnika, gdy łączna suma należności wypłaconych przez płatnika na rzecz tego samego podatnika przekracza 2 000 000 zł w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności. W takim przypadku płatnik jest zobowiązany opodatkować nadwyżkę należności przekraczającą 2.000.000 zł. podstawową stawką podatku uregulowaną w art. 21 ust.1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bez możliwości na moment wypłaty zastosowania obniżonych stawek podatku bądź zwolnienia z opodatkowania na podstawie przepisów szczególnych.

Zatem nowe przepisy wprowadzają zasadę braku możliwości samodzielnego (przez płatnika, tj. podmiot dokonujący wypłaty) ograniczenia wysokości pobieranego podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zwolnień wynikających z polskich przepisów podatkowych. Teraz płatnik musi najpierw odprowadzić obliczoną należność do urzędu skarbowego, a dopiero po tym fakcie ubiegać się o jej zwrot.

Jednakże ustawodawca przewidział wyjątki od powyższej zasady.

1) Mianowicie w art. 26 ust. 2g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych płatnik wypłacający należności na rzecz tego samego podatnika, które w danym roku płatnika przekraczają limit 2 000 000 zł. jest uprawniony do stosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 3 lub art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie wypłaty tych należności, jeżeli uzyskał opinię o stosowaniu zwolnienia.

Opinię tę wydaje organ podatkowy na wniosek podatnika lub płatnika (w tym ostatnim przypadku tylko wtedy jeśli ten wypłaca podatek z własnych środków i ponosi ciężar ekonomiczny tego podatku) w terminie 6 miesięcy od...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę