Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ROZLICZENIA PŁATNIKA , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

16 stycznia 2019

Koszty szkolenia menadżera sfinansowane przez spółkę

305

Spółka nie powinna zaliczyć do przychodu Menadżera wydatków poniesionych na jego szkolenie, do którego zobligowany był w związku z zawartą ze Spółką umową.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 22 listopada 2018 roku nr 0114-KDIP3-3.4011.438.2018.2.JM

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jako jednostka usługowa zawarła z Członkami Zarządu umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. Zgodnie z zapisami tych umów Spółka zobowiązuje się m.in. do ponoszenia kosztów związanych z uczestnictwem w szkoleniach oraz innych kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji na podstawie odrębnych uzgodnień z Radą Nadzorczą. Udział w szkoleniach Menadżera Spółka finansuje z własnych środków na podstawie wystawionych faktur na Spółkę. W ramach zawartych umów o świadczenie usług w zakresie zarządzania, § 1 pkt 4 umowy stanowi „Członek Zarządu ma obowiązek uczestniczenia w seminariach, konferencjach, szkoleniach oraz innych formach podnoszenia kwalifikacji związanych z przedmiotem działalności Spółki”. Fakt ten został ujęty w „Regulaminie pracy Zarządu”- § 8 pkt 8.

Czy Spółka powinna wysokość kosztów poniesionych z tytułu szkoleń zaliczyć do przychodu Menadżera i związku z tym odprowadzić należny podatek dochodowy od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora

Stosownie do art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. Tym samym, przychody uzyskane na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania dla celów podatku dochodowego należy zawsze kwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Co do zasady ponoszone przez Spółkę koszty z tytułu szkoleń powinny zostać zakwalifikowane jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zauważyć bowiem należy, że udział Menedżera/Członka Zarządu w szkoleniu nastawiony jest na poszerzenie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę