Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA

26 lipca 2019

NR 56 (Sierpień 2019)

Konsekwencje podatkowe zmiany przeznaczenia samochodu

195

Spółka kapitałowa (czynny podatnik VAT) nabyła samochód osobowy do celów służbowych, przy czym w momencie nabycia zakładano, że samochód zostanie sprzedany przed upływem 1 roku. Kwota jaką wydatkowano na samochód wraz z ubezpieczeniem i rejestracją to 60 000 zł. Okazało się jednak, iż samochód był wykorzystywany do działalności gospodarczej dłużej niż założony okres – przekroczono rok. Jak należy rozliczyć w podatku dochodowym od osób prawnych takie zdarzenie gospodarcze?

ODPOWIEDŹ
Kupno rzeczy (tu: samochód osobowy), która w dacie zakupu jest przeznaczona do zbycia przed upływem jednego roku, powoduje możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na nabycie w dacie poniesienia kosztu. Jeżeli jednak upłynie rok, a rzecz jest nadal używana w spółce, to należy wyłączyć z kosztów podatkowych wartość netto samochodu i zaliczyć do kosztów tę wartość odpisów amortyzacyjnych, która przypada na okres używania samochodu w spółce. 

UZASADNIENIE
Ustawodawca w treści art.16e ust.1-3 u.p.d.o.p. uregulował kwestię rozliczenia nabytego lub wytworzonego składnika majątkowego (o wartości początkowej powyżej 10 000 zł), który nie został zaliczony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych, a upłynął ich rok używania. 
Należy więc wskazać na kolejne etapy rozliczenia takiego zdarzenia:

  • w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynął rok należy zaliczyć te składniki do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, przyjmując je do ewidencji w cenie nabycia albo koszcie wytworzenia,
  • zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o różnicę między ceną nabycia lub kosztem wytworzenia a kwotą odpisów amortyzacyjnych, przypadającą na okres ich dotychczasowego używania (należy zastosować stawki amortyzacyjne z załącznika nr 1 do ustawy CIT),
  • stosować stawki amortyzacji z załącznika nr 1 w całym okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych
  • należy wpłacić, w terminie do 20 dnia tego miesiąca (miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynął rok), do urzędu skarbowego odsetki naliczone od dnia zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok,
  • odsetki (od różnicy pomiędzy kwotą kosztów podatkowych z dnia zaliczania do kosztów wydatku na nabycie samochodu a kwotą przypadających na ten okres odpisów amortyzacyjnych) są naliczane według stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obowiązującej w dniu zaliczenia składnika majątku do ewidencji. 

Przykład 

Spółka zakupiła w styczniu 2019 r. za kwotę 60 000 zł netto samochód osobowy (...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę