Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

23 lipca 2019

Kara umowna w kosztach uzyskania przychodów

274

Zapłata kary za nieterminowe wykonanie umowy jest karą za wadliwe wykonanie usługi, a tym samym mieści się w katalogu kar umownych i odszkodowań wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 17 czerwca 2019 roku, nr 0112-KDIL3-3.4011.174.2019.2.MC

 

Sytuacja Podatnika

W związku z przekroczeniem o 35 dni terminu dostawy mebli laboratoryjnych do klienta, firma Wnioskodawcy została obciążona karą umowną z przysługującego jej wynagrodzenia. Wnioskodawca otrzymał pismo odnośnie naliczonej kary oraz notę księgową na powyższą sumę. Umowa dotyczyła dostawy mebli laboratoryjnych wraz z montażem. Klient zakwestionował jedynie termin, dany towar nie zawierał żadnych wad. Zdaniem Wnioskodawcy można zaliczyć karę w koszty firmy, ponieważ nie było żadnych wad dostarczonych towarów ani zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad.

 

Stanowisko Dyrektora

Zgodnie z art.23 ust. 1 pkt 19 ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonywanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonywanych robót i usług. Dyrektor wskazał, że istotą tego przepisu jest niezaliczanie do kosztów uzyskania przychodów kar umownych, związanych generalnie z wadami towarów, robót lub usług bądź zwłoką w usuwaniu tych wad, a art.23 ust. 1 pkt 19 odnosi się do odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika, a zatem świadczeń rekompensujących, tzw. szkodę kontraktową. Ponadto Dyrektor wskazał, że dla wykluczenia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na odszkodowania i kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania usług czy też opóźnienia w dostawie towarów nie ma znaczenia przyczyna niedochowania przez dłużnika terminu świadczenia. Wystarczającą przesłanką jest wystąpienie odpowiedzialności dłużnika za opóźnienie czy zwłokę, która może wynikać z ustawy lub ze stosunku obligacyjnego łączącego strony. Zapłata kary umownej bądź odszkodowania na rzecz kontrahenta jest efektem istnienia takiej odpowiedzialności.

Zdaniem Dyrektora, przepis art.23 ust. 1 pkt 19 nakazuj...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę