Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA

29 sierpnia 2019

NR 57 (Wrzesień 2019)

Jakie skutki w zakresie rozliczenia zakupu środków trwałych będzie miało podpisanie umowy franszyzy

168

Spółka podpisuje z nowo tworzonymi podmiotami gospodarczymi umowy franczyzy. Umowa przewiduje, że w lokalach, w których będzie prowadzona działalność gospodarcza, będzie wykorzystywany sprzęt (półki, lodówki, kasy rejestrujące, duże chłodnie na zapleczach). Sprzęt ten zostanie zakupiony przez spółkę a następnie w ramach umowy franczyzy przekazany do sklepów. Czy spółka będzie miała prawo zaliczyć kupowany sprzęt do środków trwałych, odpisy amortyzacyjne zaliczać do kosztów podatkowych, przy założeniu że sprzęt będzie przekazywany do podmiotów, które podpiszą ze spółką umowę franczyzy?

ODPOWIEDŹ


Spółka kupując sprzęt, który przekazuje w ramach franczyzy może na zasadach ogólnych zaliczyć nabyte rzeczy do własnej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i poddać amortyzacji, a naliczone odpisy amortyzacyjne zaliczać do kosztów podatkowych swojej działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE


Umowa franczyzy należy do umów nienazwanych, przy czym jej cechą jest odpłatność którą określa się zazwyczaj w ramach co najmniej dwóch opłat, gdzie jedna związana jest zazwyczaj z reklamą, druga z kolei to wynagrodzenie za działanie pod szyldem marki (znanej na rynku). Spółka, która podpisuje umowy franczyzy może także przekazywać do wykorzystania różnego typu urządzenia. 

Spółka kupując sprzęt, który przekazuje w ramach franczyzy może na zasadach ogólnych zaliczyć nabyte rzeczy do własnej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i poddać amortyzacji. Zastosowanie znajduje tu treść art.16a ust.1 u.p.d.o.p.: Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art.16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
  3. inne przedmioty – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy naj mu, dzierżawy lub umowy określonej wart.17a pkt1, zwane środkami trwałymi. Jeżeli więc nabywane przez spółkę rzeczy s...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę