Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

26 lipca 2019

NR 56 (Sierpień 2019)

Ewidencja w PKPiR umorzonej części podatku od nieruchomości

193

W roku 2018 zapłaciłam podatek od nieruchomości i ujęłam w ewidencji KPiR jako koszt podatkowy pod datą Decyzji Urzędu Gminy. Teraz umorzono mi część tego podatku. Czy w takiej sytuacji powinnam skorygować koszty o wartość umorzenia roku 2018 czy 2019?

ODPOWIEDŹ
W sytuacji opisanej w pytaniu nie należy korygować kosztów roku 2018 natomiast wartość umorzonego podatku będzie stanowiła przychód roku 2019 w takiej wysokości (części), w jakiej podatek od nieruchomości  wcześniej został uznany za koszty uzyskania przychodów.

UZASADNIENIE
W przypadku podatku od nieruchomości, za dzień poniesienia tego kosztu uważa się dzień wystawienia decyzji wymiarowej, w której organ podatkowy ustalił wysokość tego podatku. Powyższe stanowisko potwierdza m.in.: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 12 lipca 2011 r., nr ILPB1/415-585/11-2/TW: (...) u podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, bez względu na metodę jej prowadzenia, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Z tego względu osoby te winny podatek od nieruchomości w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w dacie wydania decyzji określającej wymiar tego podatku. Decyzja ustalająca wysokość podatku od nieruchomości stanowi bowiem podstawę do zaksięgowania kosztu.

W rezultacie nie ma znaczenia to, czy podatek od nieruchomości zostanie zapłacony jednorazowo, czy też w ratach wskazanych w decyzji.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności uważa się kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W myśl art. 14 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, do przychodów nie zalicza zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stano...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę