Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Elementy sprawozdania finansowego przy założeniu braku kontynuacji działalności

Artykuły | 29 czerwca 2020 | NR 67
20

Jakie elementy powinno zawierać sprawozdanie finansowe Spłki z o.o. sporządzone przy założeniu braku kontynuowania działalności gospodarczej?

ODPOWIEDŹ

Sprawozdanie finansowe jednostki, która nie zamierza kontynuować działalności gospodarczej składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, a także ze sprawozdania z działalności jeśli jednostka jest zobowiązana do jego sporządzenia. 

UZASADNIENIE

Sprawozdania finansowe to główne źródło informacji na temat sytuacji finansowej i majątkowej firmy.
Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust.2 ww. ustawy, oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, określone w ustawie. Przy czym:

  • sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, emitentów zamierzających się ubiegać lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą być sporządzane zgodnie z MSR;
  • sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, mogą być sporządzane zgodnie z MSR.

Co do zasady sprawozdanie finansowe składa się z:

  • bilansu,
  • rachunku zysków i strat,
  • informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe jednostek podlegających corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta obejmuje ponadto:

  • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
  • rachunek przepływów pieniężnych.

Natomiast stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, badaniu przez biegłego rewidenta, podlegają jedynie roczne sprawozdania finansowe jednostek, które kontynuują swoją działalność. Co oznacza, że roczne sprawozdanie sporządzone przy założeniu braku kontynuowania działalności nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Co oznacza w konsekwencji, że sprawozdanie finansowe, które nie podlega badaniu składa się wyłącznie z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, a także ze sprawozdania z działalności jeśli jednostka jest zobowiązana do jego sporządzenia. 
Co do zasady spółki z o.o. mają obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności. Od zasady tej są jednak wyjątki, które wprowadza ustawa o rachunkowości. Gdy spółka z o.o. posiada status jednostki mikro lub małej, na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, wówczas Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o skorzystaniu z takiego uproszczenia. Wtedy spółka z o.o. powinna informacje dotyczące nabycia udziałów własnych przedstawić w informacji dodatkowej lub w informacjach uzupełniających do bilansu. Powyższe wynika z art. 49 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowośc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę