Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zamierzamy zawrzeć z Urzędem Pracy umowę o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
i w ramach tej umowy planujemy zakupić środek trwały w postaci wozidła betoniarskiego. Wysokość refundacji będzie wynosiła 28.000 zł. brutto. Wozidło będzie kosztowało powyżej kwoty refundowanej. Czy zakupione w ramach refundacji wozidło będziemy mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów i normalnie dokonywać odpisów amortyzacyjnych? Pojawiła się wątpliwość - kobieta pracująca w Urzędzie poinformowała nas, że zakupiony przedmiot można uwzględnić w kosztach, bo jest on naszą własnością i w razie niedotrzymania warunków umowy Urząd ściągnie pieniądze, a nie będzie zainteresowany przedmiotem zakupu.

ODPOWIEDŹ

Otrzymane środki pieniężne, które zostały poniesione na zakup środków trwałych  czy wartości niematerialnych i prawnych nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej. Nie stanowią kosztu podatkowego odpisy z  tytułu zużycia środków trwałych, które odpowiadają poniesionym wydatkom zwróconym podatnikowi w  jakiejkolwiek formie. Kosztem podatkowym dla przedsiębiorcy będzie wyłącznie ta część amortyzacji, która nie została pokryta z dofinansowania.

 

UZASADNIENIE

Co do zasady przedsiębiorcy dający możliwość zatrudnienia osobom bezrobotnym mają możliwość ubiegać się o refundację ze środków Funduszy Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zatrudnionej osoby bezrobotnej.

Zgodnie bowiem z art. 46 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Starosta z Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy, o  którym mowa w art. 49 pkt 7, w wysokości określonej w  umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Zgodnie z par. 4 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 14.07.2017 roku w sprawie dokonywania z  Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz  przyznawania środków na  podjęcie działalności gospodarczej podstawą refundacji jest umowa zawarta przez  starostę z  podmiotem (…). Umowa o  refundację powinna być zawarta w  formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Umowa o refundację zawiera w szczególności zobowiązanie podmiotu (…) do:

1) zatrudnienia na  wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, skierowanego opiekuna co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, a w przypadku zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy, o  którym mowa w  § 1 ust. 1 pkt 2, skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta - co najmniej w  połowie wymiaru czasu pracy;

2) utrzymania przez  okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w  związku z  przyznaną refundacją;

3) złożenia rozliczenia - zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o refundację na poszczególne wydatki ujęte w szczegółowej specyfikacji;

4) zwrotu otrzymanych środków na  zasadach, o  których mowa w  art.  46 ust. 2, 2b i 2c ustawy;

5) zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą o VAT, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w  ramach przyznanej refundacji w  terminie:

 

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem są wszelkie dotacje, subwencje, dopłaty lub inne nieodpłatne świadczeni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę