Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA

29 sierpnia 2019

NR 57 (Wrzesień 2019)

Czy nakłady ponoszone w środkach trwałych nie stanowiących własności podatnika są zawsze inwestycją w obcy środek trwały

176

Spółka kapitałowa zamierza wynająć w ramach umowy najmu lokal użytkowy na ekskluzywną restaurację, gdzie wymagana będzie klimatyzacja oraz nowy system wentylacji dla kuchni. Czy takie zmiany w cudzym lokalu użytkowym mieszczą się w pojęciu „inwestycja w obce środki trwałe”?

ODPOWIEDŹ


Wymiana wentylacji i założenie klimatyzacji należy potraktować jako inwestycję w obcy środek trwały. Nakłady ponoszone w środkach trwałych, które nie stanowią własności podatnika, traktowane są jako inwestycje w obcy środek trwały. 

UZASADNIENIE


Ustawodawca na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ale też żadnej innej ustawy podatkowej czy też pozapodatkowej) nie zdefiniował pojęcia „inwestycja w obcy środek trwały”. W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wskazano jedynie, że inwestycje w obce środki trwałe mogą podlegać amortyzacji. I tak, w treści art.16a ust.2: Amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art.16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania: 1) przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej „inwestycjami w obcych środkach trwałych” – zwane także środkami trwałymi. 

Na gruncie wykładni literalnej należy wskazać na następujące problemy:

  • amortyzować można inwestycje niezależnie od czasu ich wykorzystania (nawet, gdy okres jest krótszy niż rok, choć co do zasady planowany termin wykorzystania 
  • w działalności gospodarczej środka trwałego musi być dłuższy niż rok),
  • musi zostać dokonana inwestycja – należy przyjąć rozumienie zgodne z definicją legalną zamieszczoną w u.p.d.o.p. (art.4a): Ilekroć w ustawie jest mowa o: inwestycjach – oznacza to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z2018 r. poz. 395, 398 i 650), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”. Z kolei w ustawie o rachunkowości wskazano, że pod pojęciem środków trwałych w budowie rozmieć należy (art.3 ust.1 pkt 16 u.o.r.): … zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Należy zatem podkreślić, że dokonując inwestycji w obcy środek trwały musi istnieć pierwotna substancja majątkowa, na której będą dokonywane zmiany,
  • nakłady są ponoszone w majątku, który nie stanowi własności podmiotu...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę