Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy do kosztów kwalifikowanych w zakresie wydatków na badania badawczo-rozwojowe (chodzi o prawo do ulgi) firma może zaliczyć koszty wynagrodzeń pracowników wypłacane za czas sprawowania opieki nad dzieckiem? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

ODPOWIEDŹ

Kosztami kwalifikowanymi z art. 18 d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p. w odniesieniu do wydatków pracowniczych są wszystkie wydatki poniesione w tym zakresie na badania badawczo-rozwojowe, w tym także koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń pracowników wypłacane za czas przebywania na urlopie, czas ich niezdolności do pracy i czas sprawowania opieki nad dzieckiem. 
W przypadku gdy pracownik poświęca cały swój czas pracy na działalność badawczo-rozwojową, to wówczas wydatki związane z czasem jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy powinny być uwzględnione w pełnej wysokości. 
Jeśli natomiast pracownik poświęca na badania jedynie część swojego czasu w odniesieniu do całego czasu pracy, to wówczas powinny być one uwzględnione w określonej proporcji. Przy wyliczeniu tej proporcji należy brać pod uwagę faktyczny wymiar realizowania obowiązków z zakresu działalności badawczo-rozwojowej, a do ogólnego czasu pracy należy zaliczyć czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika. 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p., za koszty kwalifikowane uznaje się poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust.1 u.p.d.o.f. oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.
Aby można było uznać koszty pracownicze za koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18 d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p., muszą one spełniać łącznie następujące warunki: stanowić koszt uzyskania przychodu, dotyczyć pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo - rozwojowej, stanowić należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. Wskazać przy tym należy, że przepis art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. zawiera jedynie przykładowe wyliczenie poszczególnych kosztów pracowniczych, zatem katalog tych kosztów ma charakter otwarty. Za koszty, o których mowa w tym przepisie, należy uznać także wynagrodzenie wypłacane za czas urlopu lub czas niezdolności do pracy i czas sprawowania opieki nad dzieckiem.  
Przepisy u.p.d.o.p. nie precyzują, których pracowników należy traktować jako zatrudnionych w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych, dlatego w tym zakresie należy odwołać się do zapisów umów o pracę, choć najistotniejszym czynnikiem w tym wypadku będzie faktyczne wykonywanie tego rodzaju zadań (szerzej zob. wyrok WSA w Rzeszowie z 7 listopada 2019 r.; sygn. akt I SA/Rz 609/19). 
Z tego względu przy wykładni art. 18 d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p. należy posiłkować się definicją czasu pracy z art. 128 k.p. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownikowi należy się wynagrodzenie za niewykonywanie obowiązków, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią - pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy z powodu choroby, jak również z tytułu przebywania na urlopie oraz opieki nad dzieckiem. Wynagrodzenie to wlicza się do należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. 
W świetle powyższego, do kosztów kwalifikowanych - przy spełnieniu warunków w tym zakresie - należy wl...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę